• Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Dàn ý về quản trị nguồn nhân lực, tạo lập mối quan hệ việc làm, duy trì mối quan hệ việc làm, HRIS, internet, intranets & extranets, kết thúc mối quan hệ việc làm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ntt 24/09/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Giao tiếp trong quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Giao tiếp trong quản trị

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 6: Giao tiếp trong quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của giao tiếp trong quản trị, quy trình giao tiếp, giao tiếp trong nhóm, các kênh giao tiếp trong tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Quản lý nhóm

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Quản lý nhóm

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 7: Quản lý nhóm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hình thành của nhóm làm việc, những yếu tố đầu vào của nhóm làm việc, các quá trình của nhóm làm việc theo, nhóm đặc nhiệm và các đội. Mời các bạn cùng tham khảo nội nội dung chi tiết.

   20 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Quản trị sự thay đổi và xung đột

  Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Quản trị sự thay đổi và xung đột

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 8: Quản trị sự thay đổi và xung đột" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị sự thay đổi, quản trị việc kháng cự đối với sự thay đổi, quản trị xung đột, mối quan hệ giữa xung đột và sự thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Quản trị quốc tế

  Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Quản trị quốc tế

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 9: Quản trị quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của quản trị quốc tế, đánh giá môi trường quốc tế, phán đoán các vấn đề chiến lược, tổ chức kinh doanh quốc tế,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ntt 24/09/2020 1 0

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án - PGS.TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án - PGS.TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức, tổ chức thẩm định dự án đầu tư, nghiên cứu thị trường của dự án, nghiên cứu về kỹ thuật của dự án, tổ chức quản trị và nhân sự của dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   211 p ntt 24/09/2020 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học, quy luật số lớn và tính quy luật thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định mục đích, đối tượng và nội dung nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu trong thống kê, điều tra thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Phân tổ thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các bước tiến hành phân tổ, dãy số phân phối. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội" cung cấp cho người học các kiến thức: Số tuyệt đối, số tương đối, số trung bình, số mốt, số trung vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p ntt 24/09/2020 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Dãy số thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phân loại, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp biểu hiện xu thế phát triển cơ bản của hiện tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Chỉ số" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và ý nghĩa của chỉ số, phân loại chi số, phương pháp tính chỉ số, hệ thống chỉ số, hệ thống chỉ số phân tích biến động chỉ tiêu trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 24/09/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số