• Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về Kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về Kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về Kế toán ngân hàng được biên soạn nhằm giúp người học hiểu được bản chất của kế toán, biết cách tổ chức công việc kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại ngân hàng thương mại.

   39 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng, Kế toán ngân hàng, Kế toán nghiệp vụ tín dụng, Chiết khấu giấy tờ, Ngân hàng thương mại, Sản phẩm tín dụng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng, Kế toán ngân hàng, Kế toán nghiệp vụ tín dụng, Chiết khấu giấy tờ, Ngân hàng thương mại, Sản phẩm tín dụng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ HĐV được biên soạn nhằm giúp người học hiểu và vận dụng tốt các nguyên tắc áp dụng để hạch toán nghiệp vụ huy động vốn, biết các phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn cơ bản, cách tính trả lãi, xử lý các tình huống nghiệp vụ để làm bài tập và thực hiện tốt nghiệp...

   32 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng và chiết khấu giấy tờ có giá

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng và chiết khấu giấy tờ có giá

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng và chiết khấu giấy tờ có giá được biên soạn nhằm giúp người học biết được các hình thức cho vay tại ngân hàng thương mại, biết cách tính lãi các sản phẩm tín dụng, hiểu và vận dụng được các nguyên tắc kế toán, xử lý được các tình huống liên quan nghiệp vụ tín dụng.

   39 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế được biên soạn nhằm giúp người học hiểu quy trình kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, hiểu các nguyên tắc hạch toán ngoại tệ, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, vận dụng xử lý vào các tình huống lý thuyết và thực tế.

   12 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán tài sản cố định – công cụ dụng cụ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán tài sản cố định – công cụ dụng cụ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán tài sản cố định – công cụ dụng cụ được biên soạn nhằm giúp người học có thể: Phân biệt được tài sản cố định và công cụ dụng cụ, hiểu các nguyên tắc kế toán liên quan, xử lý được các tình huống lý thuyết và thực tế.

   29 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Nghiệp vụ thanh toán vốn tại ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Nghiệp vụ thanh toán vốn tại ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Nghiệp vụ thanh toán vốn tại ngân hàng thương mại được biên soạn nhằm giúp người học: Hiểu được quy trình thanh toán vốn tại ngân hàng thương mại, xử lý được các tình huống liên quan đến thanh toán vốn, biết cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán vốn và thanh toán không dùng tiền mặt tại...

   30 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương Mở đầu - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương Mở đầu - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương Mở đầu" được biên soạn với các nội dung kiến thức định nghĩa môn học Nguyên lý máy; đối tượng môn học Nguyên lý máy; nội dung của giáo trình Nguyên lý máy.

   4 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 1: Cấu tạo cơ cấu" cung cấp đến các bạn với những nội dung định nghĩa và khái niệm cơ bản về cơ cấu; bậc tự do của cơ cấu; nhóm tĩnh định; thay thế khớp cao bằng khớp thấp.

   14 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 2: Động học cơ cấu" với những kiến thức về đại cương; phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp giải tích; phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp đồ thị; phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp họa đồ véctơ.

   6 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - Nguyễn Tân Tiến

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 3: Phân tích lực cơ cấu" để nắm chi tiết các kiến thức về phân loại lực; điều kiện tĩnh định; xác định áp lực khớp động; tính lực trên khâu dẫn.

   6 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  "Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 1: Các khái niệm cơ bản" cung cấp đến các bạn với những kiến thức bao gồm khái niệm về môn học Sức bền vật liệu; ngoại lực, các loại liên kết, phản lực liên kết; các dạng chịu lực và biến dạng cơ bản, chuyển vị.

   259 p ntt 25/11/2020 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 4: Ma sát" với các nội dung đại cương; ma sát trên khớp tịnh tiến (ma sát trượt khô); ma sát trên khớp quay (ma sát trượt khô); ma sát trên khớp cao (ma sát lăn); ma sát trên dây dẻo (dây đai).

   14 p ntt 25/11/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số