• Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Nhà quản trị

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Nhà quản trị

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Nhà quản trị. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, phân loại nhà quản trị, các kỹ năng của nhà quản trị, các vai trò của nhà quản trị, yêu cầu đối với nhà quản trị, những khó khăn của nhà quản trị, đánh giá nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ntt 21/07/2022 9 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại

  Chương 3 khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lý thuyết cổ điển về quản trị, lý thuyết tâm lý xã hội, lý thuyết định lượng về quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ntt 21/07/2022 9 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, hoạch định, phân loại kế hoạch, tiến trình hoạch định chiến lược, kỹ thuật quản trị theo mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Tổ chức

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Tổ chức

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Tổ chức. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, tầm hạn quản trị, quyền hành trong quản trị, sự ủy quyền, cơ cấu tổ chức quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lãnh đạo

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lãnh đạo

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, con người trong quản trị, các lý thuyết về động cơ thúc đẩy, các kỹ năng lãnh đạo thành công, các phong cách lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 21/07/2022 8 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Kiểm tra

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Kiểm tra

  Kiểm tra là một quy trình giám sát các hoạt động để đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện theo kế hoạch và hiệu chỉnh các sai lệch nếu xảy ra trong quá trình hoạt động. Đối với các công việc quản trị, lãnh đạo mà không kiểm tra xem như không lãnh đạo. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về...

   10 p ntt 21/07/2022 9 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Ra quyết định

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Ra quyết định

  Ra quyết định là quá trình phân tích, lựa chọn giữa hai hay nhiều phương án hành động hoặc giải pháp cho một vấn đề đã xác định. Chương này sẽ cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về ra quyết định trong quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 21/07/2022 9 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Truyền thông trong quản trị

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Truyền thông trong quản trị

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về truyền thông trong quản trị, tầm quan trọng của truyền thông, các kênh truyền thông, mô hình truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 21/07/2022 6 0

 • Cẩm nang Trồng rau ăn lá an toàn - Trung tâm Khuyến nông

  Cẩm nang Trồng rau ăn lá an toàn - Trung tâm Khuyến nông

  Cẩm nang Trồng rau ăn lá an toàn gồm có 3 phần chính với những nội dung sau: Những hiểu biết chung về rau an toàn, cơ sở vật chất kỹ thuật để sản xuất rau an toàn, một số vấn đề chung khi sản xuất rau theo tiêu chuẩn Vietgap. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1) - Chương 1 Giới thiệu về công tác đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các loại công trình đất, các loại công tác đất, phân cấp đất theo biện pháp thi công thủ công, phân cấp đất theo thi công cơ giới, hệ thống phân loại đất thống nhất, phân loại đất theo OSHA – Hoa Kỳ, các tính...

   13 p ntt 21/07/2022 14 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 Khối lượng đất và sự chuyển đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Giới thiệu về chuyển đất, vật liệu trong chuyển đất, các đặc điểm về thay đổi thể tích của đất, dải và ụ đất, ước tính khối lượng đất, sử dụng biểu đồ khối lượng (mass diagram), tính khối...

   29 p ntt 21/07/2022 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 3 Công tác chuẩn bị phục vụ thi công đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Chuẩn bị mặt bằng thi công, kiểm soát nước ngầm (groundwater control), định vị và giác móng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ntt 21/07/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số