• Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265:2015

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265:2015

  Tiêu chuẩn này đã được Ủy ban Codex về Cá và sản phẩm thủy sản xây dựng trên cơ sở hợp nhất các tiêu chuẩn riêng lẻ, có bổ sung phần nuôi trồng thủy sản và phần surimi đông lạnh. Tiêu chuẩn này chủ yếu cung cấp hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình sản xuất, bảo quản và xử lý thủy sản và sản phẩm thủy sản trên tàu cá và trên bờ. Tiêu...

   132 p ntt 28/01/2020 301 1

 • QCVN 4-5:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - chất giữ màu

  QCVN 4-5:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - chất giữ màu

  QCVN 4-5:2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 22/2010/TT-BYT ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

   15 p ntt 18/11/2019 300 1

 • QCVN 4-6:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - chất chống oxy hóa

  QCVN 4-6:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - chất chống oxy hóa

  QCVN 4-6:2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 23/2010/TT-BYT ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

   39 p ntt 18/11/2019 289 1

 • TCVN 5660:2010

  TCVN 5660:2010

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5660:2010 giới thiệu đến người đọc nội dung về tiêu chuẩn chung đối với phụ gia thực phẩm. TCVN 5660:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Phụ gia thực phẩm và các chất nhiễm bẩn biên soạn.

   282 p ntt 28/01/2019 259 3

 • TCVN 10393:2014

  TCVN 10393:2014

  CODEX STAN 296-2009 thay thế CODEX STAN 79-1981 Jams (fruit preserves) and jellies (Mứt nhuyễn (mứt quả) và mứt đông] và CODEX STAN 80-1981 Citrus manmalade (Mứt cam, quýt). CODEX STAN 80-1981 đã được chấp nhận thành TCVN 1870:2007 (CODEX STAN 80-1981) Mứt cam, quýt.

   11 p ntt 28/01/2019 548 2

 • Dự thảo: Quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Dự thảo: Quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Dự thảo: Quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với mục tiêu là xây dựng và phát triển ngành thư viện Việt Nam hiện đại phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, hòa nhập cùng hệ thống thư viện trên thế giới. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ...

   90 p ntt 05/05/2015 435 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số