• Ebook Tiếng Anh trong kế toán: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh trong kế toán: Phần 1

  Cuốn sách "Tiếng Anh trong thương mại - Tiếng Anh chuyên ngành kế toán" được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thúc căn bản liên quan trực tiếp chuyên đề kế toán để đáp ứng cho học viên và người tư học, cùng với một số vốn thuật ngữ tiếng Anh cần thiết được sử dụng trong kế toán và được giải thích song ngữ (Anh - Việt) có phiên âm...

   192 p ntt 25/11/2022 2 0

 • Ebook Tiếng Anh trong kế toán: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh trong kế toán: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tiếng Anh trong thương mại - Tiếng Anh chuyên ngành kế toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bộ sổ kết chuyển vào bảng cân số thử, trọng bộ sổ sách, sổ tiền mặt tồn quỹ nhiều cột, các sổ nhật ký tiền mặt nhiều cột, các bảng điều chỉnh ngày lập bảng tổng kết tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   176 p ntt 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

  Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

  Bài giảng Kế toán quản trị này cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị bao dưới hình thức nội dung lý thuyết, thiết kế thành các công thức tính toán, những ví dụ minh họa cụ thể để người đọc có thể hiểu, vận dụng vào thực tiễn trong công tác quản trị tại các doanh nghiệp cũng như các tổ chức kinh tế nói...

   92 p ntt 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

  Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

  Nội dung của tài liệu Kế toán quản trị 1 được trình bày gồm 5 chương: Tổng quan về Kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận; Dự toán ngân sách hoạt động của doanh nghiệp; Đánh giá trách nhiệm quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây.

   86 p ntt 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 1 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 1 - Nguyễn Đăng Khoa

  Sau khi hoàn thành Bài giảng Thuế: Chương 1 Bản chất, chức năng và vai trò của thuế sinh viên có thể hiểu được: Khái niệm về thuế  Bản chất của thuế; Cách phân loại thuế; Chức năng và vai trò của thuế trong nền kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p ntt 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học - Nguyễn Đăng Khoa

  Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể nắm bắt được các khái niệm cũng như sự vận hành của chúng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; Tính toán, kê khai các luật thuế cơ bản; Áp dụng các kiến thức về thuế vào thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua hệ thống các bài tập thực hành.

   12 p ntt 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 2 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 2 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 2 Khái quát quá trình phát triển của hệ thống thuế Việt Nam từ năm 1945 đến nay và định hướng phát triển cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của hệ thống thuế của Việt Nam; Hệ thống quản trị thuế ở Việt Nam; Định hướng phát triển hệ thống thuế Việt Nam đến năm 2020. Mời các bạn cùng...

   22 p ntt 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 3 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 3 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 3 Thuế tài nguyên cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuế tài nguyên; Người nộp thuế; Đối tượng chịu thuế; Khoáng sản kim loại; Khoáng sản không kim loại; Căn cứ tính thuế; Sản lượng tài nguyên tính thuế; giá tính thuế;...

   28 p ntt 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 4 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 4 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 4 Thuế xuất nhập khẩu cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thuế; Đối tượng chịu thuế; Đối tượng không chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Giá tính thuế; Căn cứ xác định TGTT NK; Phương pháp trị giá giao dịch; Phương pháp trị giá khấu trừ; Phương pháp suy luận;...

   51 p ntt 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 5 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 5 - Nguyễn Đăng Khoa

  Sau khi hoàn thành Bài giảng Thuế: Chương 5 Thuế giá trị gia tăng sinh viên có thể hiểu được: Khái niệm và cơ sở của thuế giá trị gia tăng; Các đối tượng; Căn cứ tính thuế; Quy định khấu trừ: các nguyên tắc, hóa đơn chứng từ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p ntt 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán báo cáo tài chính - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Kế toán báo cáo tài chính - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Kế toán báo cáo tài chính giúp các bạn sinh viên sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về báo cáo tài chính; Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống báo cáo tài chính; Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính.

   23 p ntt 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán (Đại học Kinh tế quốc dân) có nội dung giới thiệu các vấn đề tổng quan về bản chất, vai trò của kế toán; cơ hội, triển vọng phát triển của nghề nghiệp kế toán; các báo cáo tài chính và vai trò của báo cáo tài chính đối với các đối tượng sử dụng thông tin; các nguyên tắc lập...

   18 p ntt 25/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số