• Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ nhất) : Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ nhất) : Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Kế toán tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, kế toán tài sản bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p ntt 26/03/2020 23 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ nhất) : Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ nhất) : Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Kế toán tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kế toán doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh, kế toán các nghiệp vụ thanh toán, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   148 p ntt 26/03/2020 19 0

 • Kế toán chi phí đi vay theo kế toán công Việt Nam và chuẩn mực kế toán công quốc tế

  Kế toán chi phí đi vay theo kế toán công Việt Nam và chuẩn mực kế toán công quốc tế

  Bài viết trình bày sự khác biệt giữa chi phí đi vay theo chế độ kế hành chính sự nghiệp; áp dụng cơ sở kế toán, sự vượt trội giữa giá trị ghi sổ tài sản dở dang so với giá trị có thể thu hồi.

   5 p ntt 25/03/2020 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p ntt 25/03/2020 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các đặc trưng định tính của thông tin tài chính hữu ích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p ntt 25/03/2020 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm, nội dung và ý nghĩa của chứng từ kế toán, biết phân loại chứng từ kế toán, mô tả trình tự xử lý chứng từ kế toán gồm: Lập, kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán.

   18 p ntt 25/03/2020 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, vận dụng phương pháp tài khoản kế toán và ghi sổ kép, mối quan hệ giữa tài khoản kế toán với Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh... Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p ntt 25/03/2020 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại, đối tượng sử dụng thông tin kế toán, các lĩnh vực của kế toán, các nguyên tắc kế toán, các phương pháp kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p ntt 25/03/2020 8 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái với mục đích quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái trong trường hợp doanh nghiệp có các giao dịch bằng ngoại tệ hoặc có các hoạt động ở nước ngoài.

   7 p ntt 30/01/2020 12 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 03: Tài sản cố định hữu hình

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 03: Tài sản cố định hữu hình

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 03: Tài sản cố định hữu hình với mục đích quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau...

   8 p ntt 30/01/2020 14 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính với mục đích quy định và hướng dẫn các yêu cầu và nguyên tắc chung về việc lập và trình bày báo cáo tài chính gồm: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài chính; kết cấu và nội dung chủ yếu của các báo cáo tài chính.

   15 p ntt 30/01/2020 14 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót với mục tiêu quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán và trình bày sự thay đổi trong các chính sách kế toán, các ước tính kế toán và sửa chữa các sai sót để doanh nghiệp có thể lập và trình bày báo cáo tài...

   7 p ntt 30/01/2020 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số