• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Bất động sản đầu tư" đã trình bày các quy định pháp lý có liên quan đến bất động sản đầu tư, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản đầu tư bất động sản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, nêu các chứng từ kế toán liên quan, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 20/11/2017 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt; trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá các khoản đầu tư tài chính; phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính trên...

   17 p ntt 20/11/2017 20 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" đã cung cấp cho người học các quy định pháp lý về ế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản; trình bày thông tin liên quan trên BCĐKT và BCKQHĐKD, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p ntt 20/11/2017 44 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" trình bày các quy định pháp lý liên quan đến kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng, tổng quan về dự phòng nợ phải trả; ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p ntt 20/11/2017 10 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" giới thiệu tới người học các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ; kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p ntt 20/11/2017 16 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" giới thiệu tới người học các văn bản pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC, chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p ntt 20/11/2017 13 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán công ty cổ phần" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, tổng quan về công ty cổ phần, các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần; tính lãi cơ bản trên cổ phiếu, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p ntt 20/11/2017 22 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p ntt 28/09/2017 12 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán tài sản cố định, tổ chức kế toán tài sản cố định, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p ntt 28/09/2017 26 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền & các khoản phải thu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p ntt 28/09/2017 23 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của BCTC và ghi nhận các yếu tố của BCTC, sổ và hình thức ghi sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p ntt 28/09/2017 21 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, quy trình kiểm soát nội bộ hàng trong kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho theo hệ thống kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p ntt 28/09/2017 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số