• Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 1: Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 1: Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 1: Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động; tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ; phân tích sơ bộ báo cáo tài chính; đánh giá rủi ro và xác lập mức trọng yếu; nội dung, lịch trình và phạm vi thực hiện các...

   20 p ntt 18/04/2022 11 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 2: Lấy mẫu kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 2: Lấy mẫu kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 2: Lấy mẫu kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về phương pháp lựa chọn các phần tử thử nghiệm; lấy mẫu kiểm toán; lấy mẫu thống kê và phi thống kê; rủi ro lấy mẫu và rủi ro ngoài mẫu; quy trình lấy mẫu kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   38 p ntt 18/04/2022 8 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 3: Hồ sơ kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 3: Hồ sơ kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 3: Hồ sơ kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về xác định mục đích và cách sử dụng của giấy tờ làm việc; xác định những yếu tố chính của giấy tờ làm việc hiệu quả; những kỹ thuật cơ bản áp dụng trong giấy tờ làm việc; phân biệt những giấy tờ làm việc hiệu quả và...

   33 p ntt 18/04/2022 10 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 4: Kiểm toán tiền

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 4: Kiểm toán tiền

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 4: Kiểm toán tiền (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về đặc điểm khoản mục tiền; mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền; kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền; các thủ tục kiểm toán thường áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   30 p ntt 18/04/2022 7 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 5.1: Kiểm toán nợ phải thu

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 5.1: Kiểm toán nợ phải thu

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 5.1: Kiểm toán nợ phải thu (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nội dung, đặc điểm chu trình bán hàng và thu tiền; mục tiêu kiểm toán nợ phải thu; kiểm soát nội bộ đối với nợ phải thu khách hàng; các thủ tục kiểm toán thường áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   35 p ntt 18/04/2022 8 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 5.2: Kiểm toán doanh thu

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 5.2: Kiểm toán doanh thu

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 5.2: Kiểm toán doanh thu (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về thủ tục chung; thủ tục phân tích; kiểm tra chi tiết; lập bảng tổng hợp doanh thu theo khách hàng, nhóm hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp theo các tháng (quí) trong kỳ, đối chiếu Sổ cái;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   18 p ntt 18/04/2022 9 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.1: Kiểm toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.1: Kiểm toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.1: Kiểm toán hàng tồn kho (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nội dung và đặc điểm hàng tồn kho; mục tiêu kiểm toán; kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng và thanh toán; các thủ tục kiểm toán thường áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   37 p ntt 18/04/2022 8 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.2: Kiểm toán giá vốn bán hàng

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.2: Kiểm toán giá vốn bán hàng

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.2: Kiểm toán giá vốn bán hàng (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nội dung và đặc điểm giá vốn bán hàng; mục tiêu kiểm toán; kiểm soát nội bộ đối với giá vốn bán hàng; các thủ tục kiểm toán giá vốn bán hàng thường áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   13 p ntt 18/04/2022 8 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 7: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 7: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 7: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nội dung và đặc điểm của khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao; mục tiêu kiểm toán; kiểm soát nội bộ đối với tài sản cố định; các thủ tục kiểm toán thường áp dụng;... Mời các bạn...

   40 p ntt 18/04/2022 11 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 8: Hoàn thành kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 8: Hoàn thành kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 8: Hoàn thành kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nợ tiềm tàng; các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ; giả định hoạt động liên tục; soát xét giao dịch với các bên liên quan; đánh giá kết quả;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p ntt 18/04/2022 8 0

 • Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Tổng quan về Kiểm toán hoạt động - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Tổng quan về Kiểm toán hoạt động - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Tổng quan về Kiểm toán hoạt động - Vũ Hữu Đức cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm kiểm toán hoạt động; đặc điểm của kiểm toán hoạt động; phạm vi kiểm toán hoạt động; lợi ích kiểm toán hoạt động; quy trình kiểm toán hoạt động;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p ntt 18/04/2022 7 0

 • Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Lập kế hoạch kiểm toán - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Lập kế hoạch kiểm toán - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Lập kế hoạch kiểm toán - Vũ Hữu Đức cung cấp cho học viên những kiến thức về mục tiêu cơ bản của giai đoạn lập kế hoạch; thu thập thông tin liên quan về phạm vi kiểm toán; nhận dạng những lĩnh vực có khả năng yếu kém; thiết kế và quản lý chương trình kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   24 p ntt 18/04/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số