• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giới thiệu về kế toán, phân biệt kế toán quản trị - kế toán tài chính, môi trường pháp lý, các khái niệm cơ bản, các mô hình định giá, các nguyên tắc kế toán, các báo cáo tài chính, đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p ntt 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giúp người học hiểu được khái niệm và cách thức phân loại tiền, các khoản tương đương tiền và Nợ phải thu; nắm được các thủ tục KSNB Tiền và các khoản Nợ phải thu, hiểu được nguyên tắc hạch toán các giao dịch liên quan đến ngoại tệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p ntt 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tính giá hàng tồn kho, kế toán tăng giảm hàng tồn kho, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trình bày thông tin HT trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p ntt 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giúp người học nhận biết, phân loại các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp; xác định giá trị của tài sản cố định; nhận biết ảnh hưởng từ việc tăng, giảm, khấu hao tài sản cố định đối với thông tin trình bày trên báo cáo tài chính; nhận biết các phương pháp khác nhau về đo lường khấu hao tài sản cho mục đích kế toán và...

   57 p ntt 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích những nội dung cơ bản liên quan đến đầu tư tài chính bao gồm việc ghi nhận, đo lường và đánh giá; nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính; hiểu và tổ chức những vấn đề cơ bản liên quan đến chứng từ và sổ sách...

   47 p ntt 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giải thích nội dung cơ bản liên quan đến nợ phải trả, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả; hiểu và tổ chức những vấn đề cơ bản liên quan đến chứng từ và sổ sách trong phần hành kế toán nợ phải trả, xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan nợ phải trả,...

   63 p ntt 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng trình bày các nội dung: Những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh VCSH, các quỹ dự trữ, trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p ntt 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng trình bày định nghĩa của doanh thu, chi phí; điều kiện ghi nhận của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; kế toán doanh thu bán hàng; kế toán các khoản giảm trừ doanh thu; kế toán giá vốn hàng bán; kế toán chi phí bán hàng; kế toán quản lý doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p ntt 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 9 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 9 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng trình bày những vấn đề chung về báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p ntt 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí - Doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí - Doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng chương 1 trình bày những nội dung chính sau: Khái quát về doanh nghiệp – doanh nghiệp sản xuất, mô hình quản lý chi phí và mục tiêu kế toán chi phí, hệ thống kế toán doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ntt 22/02/2019 5 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 2: Phân loại chi phí

  Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 2: Phân loại chi phí

  Chương 2 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm chi phí, hình thức biểu hiện chi phí, các mô hình quản trị chi phí, các yếu tố chi phí, các khoản mục chi phí, chi phí sản phẩm, chi phí thời kỳ, biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp, thể hiện chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh, nhận dạng chi phí khác.

   30 p ntt 22/02/2019 8 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 3.1: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế

  Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 3.1: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế

  Chương này trình bày một số nội dung chính sau: Mục tiêu kế toán chi phí và tính giá thành theo chi phí thực tế, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành hoạt động phục vụ, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm côngnghiệp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...

   64 p ntt 22/02/2019 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số