• Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 1 trình bày những nội dung: Vấn đề chung về sổ kế toán, phân loại sổ, quy tắc ghi sổ, các phương pháp chữa sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   73 p ntt 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 2 trình bày những nội dung về hình thức sổ kế toán - Sổ nhật ký chung như: Khái niệm, các hình thức kế toán, hình thức kế toán - sổ nhật ký chung, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ.

   33 p ntt 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 3 trình bày những nội dung về nhật ký chung và sổ cái. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Khái niệm, đặc điểm, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   15 p ntt 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 4 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 4 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 4 trình bày những nội dung về chứng từ ghi sổ. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Khái niệm về chứng từ ghi sổ, đặc điểm của chứng từ ghi sổ, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   23 p ntt 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 1 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 1 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 1: Tổng quan về thuế và hệ thống thuế" giúp người học phân tích được bản chất và đặc trưng của thuế; các đặc điểm của các loại thuế theo các tiêu thức phân loại khác nhau; các yếu tố cấu thành một sắc thuế; hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam; nội dung cơ bản của luật quản lý thuế

   47 p ntt 25/01/2021 3 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 2 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 2 - TS. Vũ Duy Nguyên

  "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 2: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu" cung cấp kiến thức về bản chất và các vai trò cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu; nội dung về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế; xác định được số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp theo các qui định pháp luật hiện hành; qui...

   44 p ntt 25/01/2021 4 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 - TS. Vũ Duy Nguyên

  "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt" trình bày khái niệm, bản chất của thuế tiêu thụ đặc biệt; các trường hợp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và chủ thể có trách nhiệm phải nộp loại thuế này; số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo các qui định hiện hành; cách sử dụng hóa đơn chứng từ và các trường...

   47 p ntt 25/01/2021 5 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 4 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 4 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 4: Thuế giá trị gia tăng" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về khái niệm, bản chất, các đặc trưng của thuế giá trị gia tăng; đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, đối tượng không chịu thuế theo qui định hiện hành; phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, qui định về sử...

   54 p ntt 25/01/2021 4 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 5 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 5 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp" được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học kiến thức khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; vận dụng được cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các qui...

   35 p ntt 25/01/2021 4 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 6 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 6 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 6: Thuế thu nhập cá nhân" trình bày khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập cá nhân; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; cách tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp; qui định về miễn giảm, hoàn thuế thu nhập cá nhân.

   59 p ntt 25/01/2021 4 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 7 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 7 - TS. Vũ Duy Nguyên

  "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 7: Các sắc thuế khác" tìm hiểu thuế tài nguyên, thuế môi trường và thuế nhà thầu; các trường hợp phải nộp thuế tài nguyên, thuế môi trường và thuế nhà thầu và chủ thể có trách nhiệm phải nộp các loại thuế này; vận dụng được cách xác định số thuế tài nguyên, thuế môi trường, thuế nhà thầu phải nộp...

   83 p ntt 25/01/2021 5 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 1 - TS. Phạm Thanh Thủy

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 1 - TS. Phạm Thanh Thủy

  "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Những vấn đề chung về kiểm toán" cung cấp các kiến thức bao gồm sự ra đời và phát triển của kiểm toán, vai trò của kiểm toán; khái niệm, chức năng kiểm toán; các loại hình kiểm toán; nội dung cơ bản về chuẩn mực kiểm toán; những tiêu chuẩn cơ bản của kiểm toán viên.

   38 p ntt 25/01/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số