• Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 1 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn với mục tiêu chính là: Giải thích khái niệm kế toán chi phí và thông tin của kế toán chi phí cung cấp, trình bày vai trò của kế toán chi phí trong quá trình quản trị doanh nghiệp, giải thích ý nghĩa của thông tin kế toán chi phí,...

   21 p ntt 26/03/2018 29 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 2 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Khái niệm chi phí, phân loại chi phí, khái niệm giá thành và phân loại giá thành.

   20 p ntt 26/03/2018 31 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 3 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn với mục tiêu chính là: Trình bày những khái niệm cơ bản của một hệ thống kế toán chi phí (KTCP), phân biệt giữa hệ thống KTCP theo công việc và theo quá trình, trình bày nội dung KTCP theo công việc tính theo chi phí thực tế, trình bày nội dung KTCP theo công việc tính theo chi...

   30 p ntt 26/03/2018 28 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 4 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về KTCP theo quá trình, kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế, kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.

   43 p ntt 26/03/2018 30 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 5 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn với mục tiêu chính là: Trình bày định nghĩa và vai trò của chi phí định mức, giải thích và trình bày các thành tố khi xây dựng chi phí định mức, xác định được các chênh lệch giữa chi phí thực tế và chi phí định mức.

   15 p ntt 26/03/2018 28 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 6 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn với mục tiêu chính là: Giải thích sự khác nhau giữa phương pháp phân bổ chi phí SXC theo truyền thống và theo ABC, phân biệt và tính toán được bằng các phương pháp phân bổ trực tiếp và phương pháp cung cấp lẫn nhau trong việc phân bổ chi phí của bộ phận phục vụ,...

   30 p ntt 26/03/2018 32 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Kế toán chi phí Chương 7 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Giá thành khả biến và giá thành sản xuất, báo cáo thu nhập theo giá thành khả biến và giá thành sản xuất, sự khác biệt khi lập báo báo thu nhập, ra quyết định quản trị khi sử dụng hai phương pháp giá thành.

   19 p ntt 26/03/2018 28 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Bất động sản đầu tư" đã trình bày các quy định pháp lý có liên quan đến bất động sản đầu tư, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản đầu tư bất động sản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, nêu các chứng từ kế toán liên quan, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 20/11/2017 47 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt; trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá các khoản đầu tư tài chính; phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính trên...

   17 p ntt 20/11/2017 81 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" đã cung cấp cho người học các quy định pháp lý về ế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản; trình bày thông tin liên quan trên BCĐKT và BCKQHĐKD, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p ntt 20/11/2017 115 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" trình bày các quy định pháp lý liên quan đến kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng, tổng quan về dự phòng nợ phải trả; ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p ntt 20/11/2017 53 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" giới thiệu tới người học các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ; kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p ntt 20/11/2017 74 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số