• Giáo trình Giải tích 3 - Tạ Lê Lợi (chủ biên)

  Giáo trình Giải tích 3 - Tạ Lê Lợi (chủ biên)

  Giáo trình này trình bày các kiến thức cơ bản nhất của giải tích hàm. Chương I trình bày các kiến thức cơ bản về không gian mêtric. Các chương II và III trình bày ngắn gọn về không gian định chuẩn, không gian Banach và lý thuyết toán tử tuyến tính liên tục. Chương IV trình bày các nguyên lý cơ bản của giải tích hàm. Chương V trình bày về tôpô yếu,...

   64 p ntt 27/03/2018 8 0

 • Giáo trình Giải tích 2 - Tạ Lê Lợi (chủ biên)

  Giáo trình Giải tích 2 - Tạ Lê Lợi (chủ biên)

  Giáo trình này trình bày các kiến thức cơ bản nhất của giải tích hàm. Chương I trình bày các kiến thức cơ bản về không gian mêtric. Các chương II và III trình bày ngắn gọn về không gian định chuẩn, không gian Banach và lý thuyết toán tử tuyến tính liên tục. Chương IV trình bày các nguyên lý cơ bản của giải tích hàm. Chương V trình bày về tôpô yếu,...

   94 p ntt 27/03/2018 9 0

 • Giáo trình Giải tích 1 - Tạ Lê Lợi (chủ biên)

  Giáo trình Giải tích 1 - Tạ Lê Lợi (chủ biên)

  Giáo trình này trình bày các kiến thức cơ bản nhất của giải tích hàm. Chương I trình bày các kiến thức cơ bản về không gian mêtric. Các chương II và III trình bày ngắn gọn về không gian định chuẩn, không gian Banach và lý thuyết toán tử tuyến tính liên tục. Chương IV trình bày các nguyên lý cơ bản của giải tích hàm. Chương V trình bày về tôpô yếu,...

   114 p ntt 27/03/2018 11 0

 • Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn - Trịnh Anh Ngọc

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn - Trịnh Anh Ngọc

  Bài giảng "Phương pháp phần tử hữu hạn" nhằm mục đích giúp sinh viên nắm được nội dung của phương pháp phần tử hữu hạn, biết áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải các bài toán xuất hiện trong khoa học và kỹ thuật, đặc biệt trong cơ học và vật lý,...

   166 p ntt 27/03/2018 10 0

 • Giáo trình Xử lý số liệu thực nghiệm - TS. Mai Xuân Trung

  Giáo trình Xử lý số liệu thực nghiệm - TS. Mai Xuân Trung

  Giáo trình "Xử lý số liệu thực nghiệm" trình bày các nội dung sau: đánh giá sai số trong thực nghiệm, các phân bố thường dùng trong xử lý số liệu, phân tích các quy luật thực nghiệm dựa trên các cơ sở hồi quy tuyến tính, phương pháp bình phương tối thiểu phi tuyến.

   154 p ntt 27/03/2018 19 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 1 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 1 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng chương 1- Xác suất của biến cố và các công thức tính xác suất cung cấp cho người học các kiến thức: Phép thử, biến cố, không gian các biến cố sơ cấp, mối quan hệ giữa các biến cố, nghiên cứu xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p ntt 27/03/2018 13 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 2 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 2 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Chương 2 - Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất cung cấp cho người học các nội dung: Khái niệm về đại lượng ngẫu nhiên, phân loại đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p ntt 27/03/2018 10 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 3 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 3 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1) - Chương 3: Một số phân phối xác suất" thông dụng trình bày các nội dung: Phân phối nhị thức, phân phối Poisson, phân phối siêu bội, phân phối chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p ntt 27/03/2018 13 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 4 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 4 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều - hàm của các ĐLNN trình bày khái niệm về đại lượng ngẫu nhiên hai chiều, phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều, các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p ntt 27/03/2018 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2): Chương 6 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2): Chương 6 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2) - Chương 6: Mẫu ngẫu nhiên trình bày tổng thể về mẫu ngẫu nhiên, các số đặc trưng của tổng thể, khái niệm mẫu, mô hình xác suất của tổng thể và mẫu, các tham số đặc trưng của mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p ntt 27/03/2018 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2): Chương 7 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2): Chương 7 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Chương 7 - Ước lượng các số đặc trưng của tổng thể cung cấp cho người học các kiến thức về: Phương pháp hàm ước lượng, phương pháp khoảng tin cậy, ước lượng tỷ lệ của tổng thể, xác định kích thước mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo,

   77 p ntt 27/03/2018 14 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2): Chương - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2): Chương - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2) - Chương 2: Kiểm định giả thiết thống kê" trình bày các khái niệm, kiểm định giả thiết về trung bình tổng thể, kiểm định giả thiết về tỷ lệ tổng thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p ntt 27/03/2018 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số