• Giáo trình Lập trình C căn bản - Hanoi Aptech Computer Education Center

  Giáo trình Lập trình C căn bản - Hanoi Aptech Computer Education Center

  Giáo trình Lập trình C căn bản gồm có 16 bài học với những nội dung chính về: Ngôn ngữ lập trình & phương pháp lập trình, làm quen lập trình c qua các ví dụ đơn giản, các thành phần trong ngôn ngữ C, nhập/xuất dữ liệu, cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện (cấu trúc chọn), cấu trúc vòng lặp, hàm, mảng và chuỗi, con trỏ, các kiểu dữ liệu tự tạo,...

   135 p ntt 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về Cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về Cơ sở dữ liệu

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, tiếp cận CSDL sơ với tập tin, một số đặc tính của CSDL, các vai trò của CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p ntt 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể - Kết hợp

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể - Kết hợp

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể - Kết hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể - Kết hợp, một số quy tắc mô hình thực thể - Kết hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p ntt 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các khái niệm của mô hình quan hệ, một số khái niệm về khóa, các đặc trưng của quan hệ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p ntt 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, đại số quan hệ, phép toán tập hợp, phép chọn, phép chiếu, phép tính Cartesian, phép kết, phép chia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p ntt 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 5: SQL

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 5: SQL

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu, cập nhật dữ liệu, khung nhìn, chỉ mục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p ntt 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Phép tính quan hệ

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Phép tính quan hệ

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Phép tính quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, nhắc lại về lý thuyết logic, phép tính quan hệ trên bộ, phép tính quan hệ trên miền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p ntt 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 7: Ràng buộc toàn vẹn

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 7: Ràng buộc toàn vẹn

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 7: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn, cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p ntt 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 8: Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 8: Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 8: Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các bước thiết kế CSDl quan hệ, sự trùng lắp thông tin, phục thuộc hàm, luật dẫn Armstrong,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p ntt 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 9: Giới thiệu các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 9: Giới thiệu các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 9: Giới thiệu các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu và internet, cơ sở dữ liệu XML. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p ntt 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Phân tích dữ liệu và ứng dụng - Bài 3: Giới thiệu ngôn ngữ R Markdown

  Bài giảng Phân tích dữ liệu và ứng dụng - Bài 3: Giới thiệu ngôn ngữ R Markdown

  Bài giảng Giới thiệu ngôn ngữ R Markdown và mục tiêu tái lập; một session với R Markdown; một document của R Markdown; phân tích mô hình hồi quy tuyến tính...

   20 p ntt 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Phân tích dữ liệu và ứng dụng - Bài 2: Biên tập dữ liệu

  Bài giảng Phân tích dữ liệu và ứng dụng - Bài 2: Biên tập dữ liệu

  Bài giảng trình bày các nội dung: dùng hàm cơ bản trong R để mã hóa, chuyển đổi, đổi tên biến; dùng package tidyverse; biên tập dữ liệu với hàm cơ bản trong R; hợp nhất dữ liệu...

   37 p ntt 25/03/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số