• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Chương 7 - Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; nhận diện và vận dụng tài khoản kế toán liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ý nghĩa của...

   24 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể hiểu các khái niệm về thị trường, tài sản tài chính và thị trường tài chính; khái quát về hệ thống tài chính, thị trường tài chính và các yếu tố liên quan đến thị trường tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   38 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng giúp người học có thể nhận biết các công cụ tài chính; hiểu đặc điểm, cách thức, định giá, giao dịch của từng loại công cụ tài chính; hiểu cách thức phát triển các công cụ tài chính trên thị trường tài chính Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   89 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu: Mục tiêu và chức năng của thị trường sơ cấp, những hoạt động căn bản trên thị trường sơ cấp, mục tiêu và cách thức phát hành chứng khoán, phân biệt được các thị trường thứ cấp, hiểu các quy định liên quan đến hoạt động của thị trường thứ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các...

   157 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu được tầm quan trọng, lợi ích, tiền đề phát triển thị thường trái phiếu, thị trường cổ phiếu; biết cách định giá trái phiếu, cổ phiếu; rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu; sự vận động của thị trường cổ phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   81 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng "Thị trường và các định chế tài chính - Chương 5: Thị trường tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thị trường tiền tệ, cơ cấu tổ chức của thị trường tiền tệ, đầu tư trên thị trường tiền tệ, một số gợi ý nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   26 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng "Thị trường và các định chế tài chính - Chương 6: Thị trường hối đoái" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về thị trường hối đoái, tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái Việt Nam, phương thức giao dịch hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   61 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu biết được các định chế tài chính trung gian trên thị trường tài chính; trình bày được các đặc điểm, chức năng, vai trò của các định chế tài chính trung gian: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng nhân dân, quỹ hưu trí. Mời các bạn cùng tham khảo...

   50 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 8 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 8 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 8: Mua lại và sáp nhập" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và định nghĩa, đặc điểm, phân loại, quy trình mua lại và sáp nhập, xu hướng mua lại và sáp nhập trên thế giới và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   25 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 6 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 6 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Hiệp định đầu tư quốc tế (IIA – International investment agreements)" cung cáp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bản chất và mục đích Hiệp định đầu tư quốc tế; nội dung của các Hiệp định đầu tư quốc tế, phân loại Hiệp định đầu tư quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   68 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 5 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 5 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 5: Tự do hoá đầu tư và các khu vực đầu tư tự do" cung cấp cho người học các kiến thức: Xu hướng tự do hóa đầu tư, những bước tiến mới trong chính sách đầu tư, các khu vực đầu tư tự do, nhận xét rút ra từ việc nghiên cứu quá trình tự do hóa đầu tư trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo để biết...

   14 p ntt 22/09/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số