• Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 1 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 1 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 1 Tổng quan về quản trị tài chính và thị trường tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạt động công ty và Giám đốc tài chính; Thị trường tài chính và định chế tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p ntt 26/09/2021 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 5 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 5 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 5 Dự báo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế hoạch tài chính dài hạn; Mô hình hoạch định tài chính; Huy động vốn và tăng trưởng; Kế hoạch tài chính ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p ntt 26/09/2021 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 6 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 6 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 6 Quản trị vốn lưu động cung cấp cho người học những kiến thức như: Khoản phải thu và chính sách bán chịu; Quản trị hàng tồn kho; Quản trị tiền mặt; Thị trường tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p ntt 26/09/2021 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 4 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 4 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 4 Phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng sử dụng báo cáo tài chính; Công cụ và phương pháp phân tích; Các nhóm hệ số tài chính; Tiến hành phân tích báo cáo tài chính; Phân tích tăng trưởng công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p ntt 26/09/2021 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 7 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 7 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 7 Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền cung cấp cho người học những kiến thức như: Giá trị tương lai và lãi suất kép; Giá trị hiện tại; Dòng ngân lưu; Dòng ngân lưu đề; Dòng ngân lưu vĩnh viễn; Lạm phát và giá trị thời gian; Lãi suất hiệu dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p ntt 26/09/2021 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 8 Các tiêu chí thẩm định dự án đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức như: Chỉ tiêu Giá trị hiện tại ròng (NPV); Chỉ tiêu Kỳ hoàn vốn (PP); Chỉ tiêu Suất sinh lời nội bộ (IRR); Vấn đề các dự án loại trừ nhau; Thời điểm đầu tư (Timing); Chỉ tiêu khả năng sinh (lời (PI). Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p ntt 26/09/2021 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 2 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 2 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 2 Hoạt động doanh nghiệp và các báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu hoạt động doanh nghiệp và tổng quát các báo cáo tài chính; Tổng quát nguyên lý kế toán: Chi tiết bảng cân đối; Chi tiết báo cáo thu nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p ntt 26/09/2021 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 3 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 3 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 3 Báo cáo ngân lưu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích của báo cáo ngân lưu; Giới thiệu ngân lưu; Phân tích tổng quát báo cáo ngân lưu; Hướng dẫn lập báo cáo ngân lưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9 Định giá chứng khoán cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm của trái phiếu; Lãi suất trái phiếu và định giá trái phiếu; Giá trái phiếu với các kỳ trả lãi khác nhau (năm, nửa năm); Suất sinh lời hiện tại và suất sinh lời khi trái phiếu đến hạn (YTM); Tính toán YTM; Tính lãi suất thị trường;...

   19 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 1 - TS. Phạm Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 1 - TS. Phạm Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 1 Môi trường tài chính toàn cầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Quản trị tài chính công ty đa quốc gia: cơ hội và thách thức; Hệ thống tiền tệ quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p ntt 25/08/2021 12 0

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 3 - TS. Phạm Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 3 - TS. Phạm Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 3 Tài trợ doanh nghiệp toàn cầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Chi phí toàn cầu và nguồn vốn sẵn có; Huy động vốn và nợ toàn cầu; Quản trị thuế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p ntt 25/08/2021 10 0

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 2 - TS. Phạm Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 2 - TS. Phạm Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 2 Thuyết ngoại hối và các thị trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Thị trường ngoại hối; Ngoại hối phái sinh và Swaps. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p ntt 25/08/2021 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số