• Giáo trình Xử lý ảnh - TS. Đỗ Năng Toàn, TS. Phạm Việt Bình

  Giáo trình Xử lý ảnh - TS. Đỗ Năng Toàn, TS. Phạm Việt Bình

  Giáo trình được chia làm 5 chương và phần phụ lục: Chương 1, trình bày Tổng quan về xử lý ảnh, các khai niệm cơ bản, sơ đồ tổng quát của một hệ thống xử lý ảnh và các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh. Chương 2, trình bày các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh dựa vào các thao tác với điểm ảnh, nâng cao chất lượng ảnh thông qua việc xử lý...

   76 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 1

  Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 1

  Bài giảng cung cấp cho sinh viên tổng quan về kiến trúc của hệ mô phỏng Network Simulator, cách thức cài đặt và sử dụng Network Simulator, đồng thời phân tích và thảo luận một cách chi tiết về các đối tượng cơ bản như : Nút mạng, gói tin, module định tuyến, bộ đệm, liên kết,...nhằm giúp cho học viên làm chủ được hệ mô phỏng này. Nội dung của...

   131 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 2

  Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 2

  Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Liên kết giữa các nút mạng bằng đối tượng simpleLink, đối tượng mô phỏng gói tin Packet, Các toán tử dùng để tạo gói tin được biểu diễn bằng đối tượng Agent, đối tượng Application dùng để mô phỏng các yêu cầu truyền dữ liệu của người sử dụng. Mời...

   102 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 4 Kiểu tuần tự trong python, phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type); String (chuỗi); Bài tập về xử lý chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p ntt 25/08/2021 8 0

 • Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 3 Vòng lặp và hàm trong python cung cấp cho người học những kiến thức như: Vòng lặp “while”; Vòng lặp “for”; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p ntt 25/08/2021 10 0

 • Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 8 Một số chủ đề thú vị với python cung cấp cho người học những kiến thức như: Module và Package; Set (tập hợp) và Frozenset (tập hợp tĩnh); Dictionary (từ điển); Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p ntt 25/08/2021 7 0

 • Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 5 Kiểu tuần tự trong python, phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: List (danh sách); Tuple (hàng); Range (miền); Bài tập về dữ liệu tuần tự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p ntt 25/08/2021 5 0

 • Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 1 Giới thiệu môn học và phần mềm python cung cấp cho người học những kiến thức như: Thông tin chung về môn học; “Tư duy tính toán” là gì?; Thuật toán; Giới thiệu ngôn ngữ python; Cách thực hiện câu lệnh, chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p ntt 25/08/2021 11 0

 • Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 2 Cơ bản về ngôn ngữ lập trình python cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến, khai báo chuỗi, khối lệnh; Nhập dữ liệu và xuất dữ liệu; Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan; Phép toán “if"; Rẽ nhánh; Vài ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p ntt 25/08/2021 6 0

 • Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 6 Ngoại lệ và xử lý file trong python cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ; Làm việc với tập tin văn bản; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p ntt 25/08/2021 6 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý tưởng chia để trị; Bài toán tính giá trị đa thức; Bài toán tháp Hà Nội; Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước; Phân tích về chia để trị; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p ntt 25/08/2021 4 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm kiếm tuyến tính, nhị phân; Sắp xếp; Các cấu trúc dữ liệu trừu tượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p ntt 25/08/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số