• Bài giảng PHP và MySQL - Chương 2: Ngôn ngữ PHP

  Bài giảng PHP và MySQL - Chương 2: Ngôn ngữ PHP

  Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể: Trình bày được ý nghĩa của Hằng và cách khai báo Hằng trong PHP, trình bày được ý nghĩa của Biến, cách khai báo Biến trong PHP, phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa Hằng và Biến trong PHP, phân tích được sự khác nhau cơ bản giữa các toán tử trong PHP, ứng dụng Biến, Hằng, Toán tử để áp dụng...

   30 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng PHP và MySQL - Chương 1: Tổng quan về PHP và MYSQL

  Bài giảng PHP và MySQL - Chương 1: Tổng quan về PHP và MYSQL

  Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể: Trình bày được kiến trúc cơ bản client/server, cài đặt, cấu hình được web server và PHP, phân tích được các ưu điểm của PHP so với HTML, viết được một trang PHP đơn giản và chạy trên trình duyệt.

   24 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng PHP và MySQL - Chương 4: Lập trình hướng đối tượng trong PHP

  Bài giảng PHP và MySQL - Chương 4: Lập trình hướng đối tượng trong PHP

  Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể: Trình bày được bản chất của lập trình hướng đối tượng; biết cách khai báo và xây dựng các lớp, phương thức,thuộc tính và đối tượng; trình bày được cơ chế đóng kín (ý nghĩa của public, private, protected) trong lập trình hướng đối tượng; biết cách khai báo kế thừa lớp cũng như ghi đè (nạp...

   22 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng PHP và MySQL - Chương 3: Các cấu trúc điều khiển, Vòng lặp, Hàm tự tạo, Mảng

  Bài giảng PHP và MySQL - Chương 3: Các cấu trúc điều khiển, Vòng lặp, Hàm tự tạo, Mảng

  Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể: Trình bày được bản chất cũng như sự khác nhau giữa các câu lệnh điều kiện, vòng lặp; vận dụng được các câu lệnh điều kiện và vòng lặp vào bài toán thực tế; vận dụng được cách chèn file bằng câu lệnh include hoặc require trong php; xây dựng được các hàm tự tạo và ứng dụng trong các bài toán...

   45 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng PHP và MySQL - Chương 5: Lập trình ứng dụng WEB với PHP

  Bài giảng PHP và MySQL - Chương 5: Lập trình ứng dụng WEB với PHP

  Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể: Phân tích được sự khác nhau cơ bản của hai phương thức POST và GET cũng như vận dụng chúng để lấy dữ liệu từ Form; biết cách khai báo và tạo cookie; trình bày được tầm quan trọng của cookie trong các ứng dụng thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   51 p ntt 12/04/2021 2 0

 • Bài giảng PHP và MySQL - Chương 6: Giới thiệu hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Joomla)

  Bài giảng PHP và MySQL - Chương 6: Giới thiệu hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Joomla)

  Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể: Phân tích được ý nghĩa và lợi ích của hệ quản trị nội dung (CMS) nói chung và Joomla nói riêng; biết cách cài đặt Joomla trên webserver; biết cách quản lý bài viết cũng như khai thác layout của Joomla; cài đặt được các thành phần mở rộng trong Joomla.

   20 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính, vai trò của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán, cấu trúc của một chương trình kế toán máy nhằm xác định rõ công việc của kế toán viên khi làm việc với phần mềm kế toán, các nguyên tắc tổ...

   27 p ntt 12/04/2021 3 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 5 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 5 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Chương 5 - Công cụ hệ thống. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giúp sinh viên nắm vững hệ thống các câu lệnh nhằm điểu khiển chương trình phần mềm kế toán hoạt động có hiệu quả; nâng cao khả năng quản lý, lưu trữ, bảo vệ số liệu trong chương trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p ntt 12/04/2021 2 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Chương 2 - Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một chương trình kế toán. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hệ thống bảng mã kế toán tại các doanh nghiệp; nắm vững yêu cầu, nguyên tắc thiết lập bảng mã kế toán nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và quản lý các đối tượng kế toán tại các doanh...

   15 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Chương 3 - Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thực hiện công tác hạch toán trên máy và kế toán thủ công; tăng cường khả năng hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của từng phân hệ kế toán và các thao tác trên các phần mềm kế toán nhằm thực hiện công tác hạch...

   29 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 4 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 4 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Chương 4 - Thiết lập hệ thống bảng biểu kế toán. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thiết lập hệ thống bảng biểu kế toán trong các phần mềm kế toán và kế toán thủ công; giúp sinh viên nắm vững các nguyên tắc thiết lập các báo cáo kế toán trên máy,...

   20 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 1 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Bài giảng Kinh tế học công cộng: Chương 1 - PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

  Chương 1: Giới thiệu chung về kinh tế học công cộng. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khu vực công trong nền kinh tế hỗn hợp, các vấn đề cơ bản của kinh tế học công cộng, phân tích thực chứng và phân tích chuẩn tắc trong kinh tế học công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm...

   14 p ntt 12/04/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số