• Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 4 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 4 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 4 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về cơ chế hình thành lãi suất. Kết cấu nội dung 4 gồm: Cơ chế xác định & thay đổi của lãi suất, tác động của rủi ro & kỳ hạn tới lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p ntt 12/04/2021 3 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 6 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về các nguyên lý quản lý ngân hàng thương mại. Kết cấu nội dung 6 gồm: Quản lý thanh khoản, quản lý tài sản Có, quản lý tài sản Nợ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p ntt 12/04/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 5 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 5 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 5 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về các tổ chức tài chính. Kết cấu nội dung 5 gồm: Vị trí của thị trường chứng khoán & trung gian tài chính trong việc luân chuyển vốn cho các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại (NHTM), hoạt động tạo lợi nhuận của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 7 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 7 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 7 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về cơ chế tạo tiền & các tác nhân tham gia vào quá trình cung ứng tiền. Kết cấu nội dung 7 gồm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình cung ứng tiền tệ, cơ chế tạo tiền của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ntt 12/04/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 8 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 8 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 8 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về ngân hàng thương mại & lượng cung ứng tiền. Kết cấu nội dung 8 gồm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến M1 qua số nhân tiền, vai trò của ngân hàng thương mại đến cung ứng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ntt 12/04/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 9 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 9 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 9 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về ngân hàng trung ương với quá trình cung ứng tiền tệ. Kết cấu nội dung 9 gồm: Bảng quyết toán tài sản của ngân hàng trung ương, ngân hàng trung ương & cung tiền M1. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 10 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 10 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 10 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về chính sách tiền tệ. Kết cấu nội dung 10 gồm: Tác động của ngân hàng trung ương đến cung tiền M1; mục tiêu, công cụ & cơ chế tác động của chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ntt 12/04/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 11 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 11 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 11 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về tỷ giá. Kết cấu nội dung 11 gồm: Tỷ giá, tỷ giá trong dài hạn, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá dài hạn, tỷ giá trong ngắn hạn, so sánh lợi tức, cung cầu tài sản nội tệ (USD), cân bằng cung - cầu trên thị trường ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ntt 12/04/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 13 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 13 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 13 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về ngân hàng trung ương và thị trường ngoại hối. Kết cấu nội dung 13 gồm: Các con đường NHTW tác động đến thị trường ngoại hối, tác động của can thiệp vô hiệu & hữu hiệu đến tỷ giá hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 12 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 12 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 12 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về tỷ giá hối đoái. Kết cấu nội dung 12 gồm: Vai trò của tỷ giá hối đoái đối với phát triển kinh tế, cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái ngắn hạn & dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 14, 15 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 14, 15 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 14, 15 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về tiền tệ trong nền kinh tế. Kết cấu nội dung bài gồm: Cầu tiền tệ, chính sách tiền tệ & chính sách tài chính trong mô hình ISLM, phân tích tổng cung & tổng cầu, tiền tệ & lạm phát.

   57 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 1: Tổng quan về các thị trường và định chế tài chính

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 1: Tổng quan về các thị trường và định chế tài chính

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 1: Tổng quan về các thị trường và định chế tài chính. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Các thị trường trong nền kinh tế, chức năng của các thị trường, chức năng của thị trường tài chính, chức năng của hệ thống tài...

   33 p ntt 12/04/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số