• Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 1 - Tống Bảo Hoàng

  Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 1 - Tống Bảo Hoàng

  Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Lịch sử môn học hành vi khác hàng, các khái niệm cơ bản, vai trò của việc nghiên cứu hành vi khách hàng, nội dung, đối tượng phương pháp nghiên cứu. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   14 p ntt 30/09/2019 8 0

 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 4 - Tống Bảo Hoàng

  Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 4 - Tống Bảo Hoàng

  Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tiến trình ra quyết định mua của người tiêu dùng", cụ thể như: Khái niệm nhận thức nhu cầu, các nhân tố kích thích nhu cầu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p ntt 30/09/2019 10 0

 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 3 - Tống Bảo Hoàng

  Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 3 - Tống Bảo Hoàng

  Chương 3 trình bày về "Ảnh hưởng của môi trường bên trong đến hành vi người tiêu dùng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm nhận thức, cấu trúc của nhận thức trong bộ nhớ, phân loại nhận thức, đánh giá nhận thức của khách hàng.

   65 p ntt 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 2 - Tống Bảo Hoàng

  Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 2 - Tống Bảo Hoàng

  Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Nền văn hóa, nhánh văn hóa, sự hội nhập và biến đổi văn hóa, các yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p ntt 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 5 - Tống Bảo Hoàng

  Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 5 - Tống Bảo Hoàng

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Khách hàng tổ chức". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái quát về thị trường tổ chức, mô hình hành vi mua khách hàng tổ chức, hành vi mua của doanh nghiệp sản xuất, hành vi mua của người mua bán lại, hành vi mua của các tổ chức chính quyền,...

   12 p ntt 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Mục tiêu chương 1 giúp các bạn nắm được quá trình phát triển và các quan điểm marketing, làm rõ khái niệm marketing, quá trình marketing, phân tích những nguyên tắc, mục tiêu và vai trò của marketing, phân tích khái niệm marketing-mix, làm rõ vấn đề đức trong Marketing.

   7 p ntt 30/09/2019 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Mục đích của chương giúp các bạn trình bày khái niệm về môi trường, các nhóm môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của các doanh nghiệp, phân tích nội dung và sự tác động của môi trường vĩ mô, vi mô và môi trường nội vi đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

   9 p ntt 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 với mục tiêu nhằm cung cấp những nhận thức căn bản về hệ thống thông tin marketing (MIS), hiểu rõ đặc điểm hoạt động nghiên cứu marketing, vai trò của nghiên cứu marketing đối với doanh nghiệp, tìm hiểu quy trình và nội dung các bước trong quy trình nghiên cứu marketing.

   7 p ntt 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Chương 4 - Hành vi khách hàng sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái quát đặc điểm của thị trường người tiêu dùng và mô hình hành vi người tiêu dùng, nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi và quá trình quyết định mua của người tiêu dùng.

   7 p ntt 30/09/2019 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

  Phân tích khái niệm, tầm quan trọng khi chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing, phân tích quá trình chọn thị trường mục tiêu của doanh nghiệp và những hoạt động marketing hướng đến thị trường mục tiêu là mục tiêu chính của chương 5 Bài giảng Marketing căn bản.

   10 p ntt 30/09/2019 4 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản về đồ thị như: Đồ thị trong thực tế, các loại đồ thị, bậc của đỉnh, đồ thị con, đồ thị đẳng cấu, đường đi và chu trình, tính liên thông, một số loại đồ thị đặc biệt, tô màu đồ thị.

   275 p ntt 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 4 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 4 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương 4 trình bày về bài toán cây khung nhỏ nhất (The minimum spanning tree problem). Nội dung chính gồm có: Cây và các tính chất cơ bản của cây, cây khung của đồ thị, xây dựng tập các chu trình cơ bản của đồ thị, bài toán cây khung nhỏ nhất.

   60 p ntt 30/09/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số