• Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học, quy luật số lớn và tính quy luật thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định mục đích, đối tượng và nội dung nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu trong thống kê, điều tra thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Phân tổ thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các bước tiến hành phân tổ, dãy số phân phối. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội" cung cấp cho người học các kiến thức: Số tuyệt đối, số tương đối, số trung bình, số mốt, số trung vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p ntt 24/09/2020 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Dãy số thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phân loại, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp biểu hiện xu thế phát triển cơ bản của hiện tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Chỉ số" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và ý nghĩa của chỉ số, phân loại chi số, phương pháp tính chỉ số, hệ thống chỉ số, hệ thống chỉ số phân tích biến động chỉ tiêu trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 24/09/2020 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 7: Thống kê doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về thống kê doanh nghiệp, thống kê gái trị sản xuất của doanh nghiệp, thống kê tài sản cố định,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p ntt 24/09/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán tài chính, Luật kế toán (2015), chuẩn mực kế toán 01. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Tiền và nợ phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Tiền và nợ phải thu

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kiểm soát nội bộ, quy định kế toán, tài khoản, chứng từ, ghi sổ, báo cáo tài chính, kế toán nợ phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Hàng tồn kho

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, phân loại hàng tồn kho, tính giá hàng tồn kho, phương pháp kế toán, tổ chức kế toán HTK theo pp kê khai thường xuyên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p ntt 24/09/2020 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán tài sản cố định, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p ntt 24/09/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩ, điều kiện ghi nhận, phân loại nợ phải trả, tổ chức kế toán nợ phải trả, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   3 p ntt 24/09/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số