• Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn" để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng; quản lý vốn nợ; quản lý vốn chủ sở hữu.

   52 p ntt 25/12/2020 5 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Trần Phước Huy

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Trần Phước Huy

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 1: Ngân hàng và hoạt động ngân hàng" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến người học các kiến thức lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng; chức năng của ngân hàng; các dịch vụ của ngân hàng; các loại hình ngân hàng; hệ thống ngân hàng Việt Nam; tổ chức hệ thống và điều hành của ngân hàng;...

   53 p ntt 25/12/2020 3 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 5 - Ths. Lê Phong Châu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 5 - Ths. Lê Phong Châu

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng" với các nội dung khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng; ví dụ minh họa từng hình thức cấp tín dụng.

   62 p ntt 25/12/2020 4 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đỗ Hoài Linh

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đỗ Hoài Linh

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được kiến thức về các khoản mục tài sản và đặc điểm; quản lý tài sản; công thức áp dụng.

   32 p ntt 25/12/2020 5 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 - TS. Lê Thanh Tâm

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 - TS. Lê Thanh Tâm

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng" giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của chính sách tín dụng và phân tích tín dụng đối với các Ngân hàng thương mại; nội dung cơ bản trong chính sách tín dụng của mỗi ngân hàng; quy trình tín dụng tại các Ngân hàng thương mại; các phương pháp và chỉ số tài chính...

   58 p ntt 25/12/2020 5 0

 • Bài giảng Luật Tài chính: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 4: Khái quát về thuế và pháp luật thuế" được biên soạn nhằm giúp sinh viên liệt kê được các loại thuế hiện hành ở việt nam; mô tả được nguyên tắc đánh thuế; giải thích được quyền đánh thuế của nhà nước; chỉ ra được phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế.; phân tích được quan hệ pháp luật thuế.

   17 p ntt 25/12/2020 5 0

 • Bài giảng Luật Tài chính: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Thông qua "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 6: Pháp luật thuế thu nhập" sẽ giúp người học nắm được bản chất thuế thu nhập; so sánh được thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp; các thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp; người nộp thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp.

   27 p ntt 25/12/2020 3 0

 • Bài giảng Luật Tài chính: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 5: Pháp luật thuế tiêu dùng" được biên soạn gồm các nội dung pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu; pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt; pháp luật về thuế tài nguyên; pháp luật về thuế bảo vệ môi trường; pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

   39 p ntt 25/12/2020 2 0

 • Bài giảng Luật Tài chính: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 1: Khái quát về ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước" thông tin đến người học về khái quát về ngân sách nhà nước; khái quát về pháp luật ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.

   20 p ntt 25/12/2020 5 0

 • Bài giảng Luật Tài chính: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 2: Pháp luật về tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước" được biên soạn với mục tiêu giúp người học mô tả được tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt Nam; xác định được các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước; gọi tên và chỉ ra được các nguyên tắc phân cấp quản lí ngân...

   25 p ntt 25/12/2020 7 0

 • Bài giảng Luật Tài chính: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 3: Pháp luật về chu trình ngân sách nhà nước" để nắm chi tiết kiến thức về pháp luật về lập dự toán ngân sách nhà nước; chấp hành ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước.

   22 p ntt 25/12/2020 5 0

 • Bài giảng Luật Tài chính: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 7: Pháp luật thuế tài sản" trình bày khái quát về thuế tài sản; pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp; pháp luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

   22 p ntt 25/12/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số