• Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 6 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 6 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Hiệp định đầu tư quốc tế (IIA – International investment agreements)" cung cáp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bản chất và mục đích Hiệp định đầu tư quốc tế; nội dung của các Hiệp định đầu tư quốc tế, phân loại Hiệp định đầu tư quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   68 p ntt 22/09/2020 5 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 5 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 5 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 5: Tự do hoá đầu tư và các khu vực đầu tư tự do" cung cấp cho người học các kiến thức: Xu hướng tự do hóa đầu tư, những bước tiến mới trong chính sách đầu tư, các khu vực đầu tư tự do, nhận xét rút ra từ việc nghiên cứu quá trình tự do hóa đầu tư trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo để biết...

   14 p ntt 22/09/2020 7 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 4 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 4 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 4: Môi trường đầu tư quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về môi trường đầu tư và sự cần thiết nghiên cứu môi trường đầu tư, các yếu tố cấu thành môi trường đầu tư của một quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   36 p ntt 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 3 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 3 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 3: Các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ phát triển chính thức, đầu tư chứng khoán nước ngoài, tín dụng tư nhân quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   92 p ntt 22/09/2020 5 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 2 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 2 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 2: Tổng quan về đầu tư quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm của đầu tư, khái niệm, đặc điểm và phân loại đầu tư quốc tế, đầu tư nước ngoài, một số lý thuyết về đầu tư quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   31 p ntt 22/09/2020 4 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Giới thiệu môn học - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Giới thiệu môn học - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   1 p ntt 27/07/2020 23 1

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 2: Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính, tài liệu sử dụng trong phân tích BCTC, nội dung phân tích BCTC, phương pháp phân tích BCTC, phương pháp phân tích dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 27/07/2020 20 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 3: Phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yếu trong phân tích BCTC" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ntt 27/07/2020 26 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 4: Phân tích khái quát tình hình tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tính cân đối tài sản - nguồn vốn, phân tích báo cáo theo chiều ngang, phân tích báo cáo theo chiều dọc, phân tích xu hướng của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ntt 27/07/2020 28 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 5: Phân tích khả năng thanh toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phải thu và phải trả, phân tích khả năng thanh toán bằng tiền, phân tích khả năng thanh toán hiện hành, phân tích khả năng thanh toán nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p ntt 27/07/2020 22 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 6 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 6 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 6: Phân tích hiệu quản hoạt động" cung cấp cho người học các kiến thức: Vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, vòng quay tài sản ngắn hạn, vòng quay tài sản dài hạn, vòng quay tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p ntt 27/07/2020 23 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 7 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 7 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 7: Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số nợ trên tổng tài sản, tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu, tỷ số khả năng trả lãi, tỷ số khả năng trả nợ, đòn bẩy kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 27/07/2020 24 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số