Ebook Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hoá: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách 'Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hoá' giới thiệu đến bạn đọc một số văn bản pháp luật liên quan đến di sản văn hóa như: Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18-1-2006 của Chính phủ, Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 22-11-2004 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg ngày 24-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 6-2-2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo.