Ebook Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hoá: Phần 1

Cuốn sách 'Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hoá' gồm có 6 nội dung chính, cung cấp cho người học những kiến thức về: Tìm hiểu một số từ ngữ, khái niệm về di sản văn hoá quy định trong Luật Di sản văn hoá; quyền sở hữu về di sản văn hoá; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể; chính sách của nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.