• Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia

  Bài giảng "Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động kinh doanh quốc tế, toàn cầu hóa, các công ty đa quốc gia, mục đích và đối tượng nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   35 p ntt 22/09/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 2: Thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 2: Thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế

  Bài giảng giúp người học có thể: Nắm vững nội dung từng học thuyết về thương mại quốc tế, đánh giá những điểm mạnh và những điểm yếu của từng học thuyết, trên cơ sở đó sử dụng các học thuyết để giải thích các luồng mô thức trao đổi thương mại giữa các nước,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   44 p ntt 22/09/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 3: Môi trường kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 3: Môi trường kinh doanh quốc tế

  Bài giảng giúp người học có thể nhận biết được sự đa dạng của môi trường kinh doanh quốc tế như môi trường kinh tế, môi trường tài chính, môi trường pháp luật, và môi trường văn hóa; tác động của sự thay đổi môi trường đến hoạt động kinh doanh quốc tế và việc hoạch định chiến lược cho các công ty đa quốc gia,... Mời các bạn cùng...

   52 p ntt 22/09/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4: Hoạch định chiến lược toàn cầu

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4: Hoạch định chiến lược toàn cầu

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các căn cứ để hình thành chiến lược, nắm vững phương thức định dạng chiến lược trong các công ty, tiếp cận các phương thức tìm kiếm lợi thế cạnh tranh trong các công ty đa quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   59 p ntt 22/09/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Cơ cấu tổ chức tại MNCs

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Cơ cấu tổ chức tại MNCs

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu cơ cấu tổ chức của các công ty kinh doanh toàn cầu, mô tả các cơ cấu tổ chức quản lý, xem xét mối tương quan giữa cơ cấu tổ chức và các chiến lược,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   42 p ntt 22/09/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 6: Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 6: Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

  Bài giảng "Kinh doanh quốc tế - Chương 6: Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Quyết định thâm nhập vào thị trường thế giới, các phương thức thâm nhập, lựa chọn phương thức thâm nhập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   48 p ntt 22/09/2020 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Giới thiệu môn học Kế toán tài chính - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Giới thiệu môn học Kế toán tài chính - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Giới thiệu môn học Kế toán tài chính giúp người học có thể nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   2 p ntt 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán tài chính, giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p ntt 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   23 p ntt 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Chương 3 - kế toán hàng tồn kho. Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép, xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho, trình bày thông tin hàng tồn kho trên báo cáo tài chính, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số...

   16 p ntt 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Chương 4 - Kế toán tài sản cố định. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của kế toán liên quan đến tài sản cố định, vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   19 p ntt 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Chương 5 - Kế toán nợ phải trả. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   13 p ntt 22/09/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số