• Giáo trình Quản trị tài chính

  Giáo trình Quản trị tài chính

  Giáo trình Quản trị tài chính gồm 7 nội dung bài học: Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định, lập kế hoạch vốn lưu động, lập kế hoạch giá thành sản phẩm, lập kế hoạch lợi nhuận trong doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính, xác định giá trị tiền tệ theo thời gian, chi phí sử dụng vốn.

   178 p ntt 25/03/2021 5 1

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản trong thống kê doanh nghiệp, thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp, thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p ntt 25/03/2021 5 0

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô giúp người học, nhận biết được các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng; Mô tả một cách khái quát các hoạt động của các tác nhân trong nền kinh tế; vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, cơ chế vận hành của một nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p ntt 25/03/2021 6 0

 • Giáo trình Kinh tế vi mô

  Giáo trình Kinh tế vi mô

  Giáo trình Kinh tế vi mô gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về kinh tế học, cung - cầu, lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết hành vi của doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   126 p ntt 25/03/2021 6 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 3: Cổ tức của công ty cổ phần" được biên soạn nhằm giúp người học nắm chắc kiến thức cổ tức, hình thức và trình tự trả cổ tức; chính sách trả cổ tức của công ty; cổ tức bằng cổ phiếu; mua lại cổ phiếu.

   24 p ntt 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 4: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp" để nắm chi tiết các nội dung về khái niệm về vốn kinh doanh; vốn cố định; vốn lưu động; hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

   38 p ntt 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Giá trị thời gian của tiền" tìm hiểu giá trị theo thời gian của tiền; lãi đơn, lãi kép và giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; một số ứng dụng lý thuyết giá trị theo thời gian của tiền.

   24 p ntt 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp" trình bày tổng quan về đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; xác định dòng tiền của dự án đầu tư; các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư; một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.

   42 p ntt 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Rủi ro và đòn bẩy của doanh nghiệp" tìm hiểu rủi ro kinh doanh và đòn bẩy kinh doanh; rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính; đòn bẩy tổng hợp.

   34 p ntt 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" sẽ giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm nội dung chủ yếu, vai trò và mục tiêu của tài chính doanh nghiệp; các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tài chính và việc tổ chức tài chính của doanh nghiệp.

   25 p ntt 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 2: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp" giúp học viên hiểu rõ những kiến thức cơ bản về nội dung chi phí, doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp; nhận thức rõ mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận, từ đó rút ra vấn đề về đầu tư và phương pháp quản lý chi phí.

   35 p ntt 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 8 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 8 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 8: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp" trình bày tổng quan về nguồn tài trợ của doanh nghiệp; mô hình về nguồn tài trợ; nguồn tài trợ ngắn hạn; nguồn tài trợ dài hạn.

   41 p ntt 25/03/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số