• Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu

  Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu

  Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Những vấn đề chung, phân tích kinh tế vĩ mô và ngành kinh tế, phân tích công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 25/03/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 1 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 1 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng - Bài 1 giới thiệu tổng quan về hệ thống tài chính như: Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu; khái niệm tiền, lượng cung tiền, các khối tiền; chức năng, cấu trúc và hoạt động của thị trường tài chính; mối quan hệ giữa tài chính trực tiếp và tài chính gián tiếp;…

   48 p ntt 24/03/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 2 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 2 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 2 - Các thước đo cơ bản về lãi suất. Những nội dung chính được trình bày trong bài 2 gồm có: Khái niệm lãi suất, lãi suất hoàn vốn, lợi tức; các thước đo cơ bản về lãi suất; phân biệt lãi suất và lợi tức, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung...

   38 p ntt 24/03/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 3 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 3 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 3: Lý thuyết lượng cầu tài sản. Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng hiểu nội dung lý thuyết lượng cầu tài sản; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cầu tài sản; vận dụng lý thuyết lượng cầu tài sản vào lựa chọn phương án đầu tư.

   30 p ntt 24/03/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 4 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 4 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng - Bài 4: Cơ chế hình thành lãi suất thị trường. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Cơ chế hình thành và thay đổi của lãi suất trên thị trường trái phiếu, tiền tệ; tác động của rủi ro & kỳ hạn tới lãi suất. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   41 p ntt 24/03/2021 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 5 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 5 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 5: Hoạt động ngân hàng thương mại. Sau khi học xong bài này, học viên có thể nắm được khái niệm & chức năng ngân hàng thương mại, hoạt động của ngân hàng thương mại; bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại; cơ chế tạo lợi nhuận của ngân hàng thương mại; nguyên lý quản lý ngân hàng...

   36 p ntt 24/03/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 6 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 6 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 6 - Ngân hàng thương mại và quá trình cung ứng tiền tệ. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình cung ứng tiền tệ, cơ chế tạo tiền của ngân hàng thương mại, các nhân tố ảnh hưởng đến M1 qua số nhân tiền, vai trò ngân hàng thương mại đến cung ứng tiền. Mời...

   29 p ntt 24/03/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 7 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 7 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 7: Ngân hàng tư và cung ứng tiền tệ. Bài này trình bày tổng quan về Ngân hàng trung ương; bảng quyết toán tài sản Ngân hàng trung ương; Ngân hàng trung ương & quá trình cung ứng tiền tệ. Đây là tại liệu hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Mời bạn đọc cùng tham...

   42 p ntt 24/03/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 8 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 8 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 8 - Ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ, mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ, các công cụ của chính sách tiền tệ, so sánh các công cụ của, chính sách tiền tệ lạm phát. Mời bạn đọc cùng tham...

   30 p ntt 24/03/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 9 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 9 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 9 - Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Thị trường ngoại hối, vai trò của tỷ giá hối đoái, cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái ngắn hạn & dài hạn. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   57 p ntt 24/03/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 10 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 10 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 10 - Thị trường ngoại hối & hệ thống tài chính quốc tế. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Ngân hàng trung ương can thiệp thị trường ngoại hối: can thiệp hữu hiệu, can thiệp vô hiệu; hệ thống tài chính quốc tế.

   30 p ntt 24/03/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 11 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 11 - TS. Trần Thị Vân Anh

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng - Bài 11: Lý thuyết cầu tiền và mô hình IS - LM. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: lý thuyết về cầu tiền tệ; xác định lượng cầu tiền; xây dựng mô hình IS - LM; chính sách tiền tệ và tài khóa trong mô hình IS - LM; quan hệ tổng cung & tổng cầu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   34 p ntt 24/03/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số