• Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Báo cáo tài chính, dòng tiền, và thuế

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Báo cáo tài chính, dòng tiền, và thuế

  Mục tiêu chương 2 Báo cáo tài chính, dòng tiền, và thuế thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: bảng tổng kết tài sản, báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thu nhập kế toán và dòng tiền MVA và EVA và hệ thống thuế.

   28 p ntt 24/06/2019 25 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính

  Nội dung cơ bản của chương 3 Phân tích báo cáo tài chính thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: phân tích tỷ số tài chính, hệ thống Du Pont, ảnh hưởng của việc cải thiện các tỷ số tài chính, hạn chế của phân tích tỷ số tài chính và các yếu tố định tính.

   37 p ntt 24/06/2019 21 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Môi trường tài chính - Thị trường, các định chế tài chính, và lãi suất

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Môi trường tài chính - Thị trường, các định chế tài chính, và lãi suất

  Chương 4 Môi trường tài chính - Thị trường, các định chế tài chính, và lãi suất thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: khái niệm thị trường tài chính, các loại thị trường tài chính, định chế tài chính trung gian, các loại định chế tài chính.

   29 p ntt 24/06/2019 24 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Rủi ro và tỷ suất sinh lời

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Rủi ro và tỷ suất sinh lời

  Nội dung trình bày trong chương 5 Rủi ro và tỷ suất sinh lời thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: rủi ro một tài sản (Stand-alone risk), rủi ro danh mục đầu tư (Portfolio risk), rủi ro & lợi nhuận: CAPM / SML.

   50 p ntt 24/06/2019 26 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Giá trị thời gian của tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Giá trị thời gian của tiền tệ

  Chương 6 Giá trị thời gian của tiền tệ thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: giá trị tương lai (Future value) , giá trị hiện tại (Present value) , dòng tiền đều giới hạn (Annuities) và suất sinh lợi Khấu trừ (Amortization).

   35 p ntt 24/06/2019 23 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Cổ phiếu và định giá cổ phiếu

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Cổ phiếu và định giá cổ phiếu

  Sau khi học xong chương 8 Cổ phiếu và định giá cổ phiếu thuộc bài giảng quản trị tài chính sinh viên có kiến thức về tnh1 chất cổ phiếu, định giá cổ phiếu, thị trường hiệu quả và cổ phiếu ưu đãi, các mô hình định giá cổ phiếu, mô hình tăng trưởng cổ tức.

   39 p ntt 24/06/2019 23 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Trái phiếu và định giá trái phiếu

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Trái phiếu và định giá trái phiếu

  Mục tiêu chính của chương 7 Trái phiếu và định giá trái phiếu thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: các tính chất cơ bản, định giá trái phiếu, tính hệ số hoàn vốn và đánh giá rủi ro...cùng tìm hiểu đề tài trái phiếu qua bài giảng này.

   41 p ntt 24/06/2019 22 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Chi phí vốn

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Chi phí vốn

  Bài giảng Quản trị tài chính Chương 9: Chi phí vốn nhằm trình bày về nguồn vốn, chi phí vốn thành phần, WACC, điều chỉnh với chi phí phát hành, điều chỉnh với rủi ro, nguồn vốn dài hạn, tính chi phí vốn trung bình, chi phí trước thuế và sau thuế.

   37 p ntt 24/06/2019 17 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 10: Những vấn đề cơ bản của hoạch định ngân sách đầu tư

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 10: Những vấn đề cơ bản của hoạch định ngân sách đầu tư

  Chương 10 Những vấn đề cơ bản của hoạch định ngân sách đầu tư thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: hoạch định ngân sách đầu tư, các bước hoạch định, dự án độc lập và dự án loại trừ nhau, dòng tiền bình thường và bất thường (normal and nonnormal cash flow streams).

   31 p ntt 24/06/2019 26 0

 • Giáo trình Luật tài chính Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật tài chính Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật tài chính Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Luật tài chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam, ngân sách nhà nước và luật ngân sách, điều chỉnh pháp lý hoạt động thu ngân sách nhà nước và các khoản thu ngân sách nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   212 p ntt 23/04/2019 62 1

 • Giáo trình Luật tài chính Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Luật tài chính Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Luật tài chính Việt Nam" phần 1 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Điều chỉnh pháp lý hoạt động chi ngân sách nhà nước và các khoản chi ngân sách nhà nước, pháp luật về tài chính doanh nghiệp, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, điều chỉnh pháp lý thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   172 p ntt 23/04/2019 64 1

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 2 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 2 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế Bài 2 "Chu chuyển vốn quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Cán cân thanh toán quốc tế đo lường dòng chu chuyển vốn quốc tế như thế nào, cấu trúc của cán cân thanh toán quốc tế, tài khoản vãng lai, tài khoản vốn/tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p ntt 22/04/2019 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số