Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7384-1:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7384-1:2010 qui định các yêu cầu về an toàn và các nguyên tắc để thiết kế và tích hợp các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển (SRP/CS), bao gồm cả thiết kế phần mềm. Đối với các SRP/CS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.