Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7383-2:2004

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7383-2:2004 qui định các nguyên tắc kỹ thuật giúp cho người thiết kế đạt được an toàn trong thiết kế máy. Tiêu chuẩn này được sử dụng cùng với TCVN 7383-1:2004 khi tìm giải pháp cho một vấn đề riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.