Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thực phẩm: Nghiên cứu quy trình chế biến mứt mận

Luận văn trình bày quy trình chế biến mứt mận qua 5 chương là phần đặt vấn đề, lược khảo tài liệu, phương tiện và phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận cuối cùng là kết luận và đề nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.