Giáo trình Đo lường kỹ thuật lạnh: Phần 1 - ThS. Trần Văn Lịch (chủ biên)

Giáo trình Đo lường kỹ thuật lạnh do ThS. Trần Văn Lịch (chủ biên) biên soạn gồm 5 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm 2 chương đầu của tài liệu trình bày những nội dung của dung sai và lắp ghép.