Ebook Xử lí tín hiệu và lọc số (Tập 1) - PGS.TS Nguyễn Quốc Trung

Cuốn sách Xử lí tín hiệu và lọc số tập 1 cập nhật những kiến thức cơ bản của xử lý tín hiệu bao gồm biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong các miền tần số; ngoài ra ở chương 5 sẽ trình bày khá chi tiết về tổng hợp bộ lọc số FIR pha tuyến tính. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy cho sinh viên, giảng viên khoa Điện - Điện tử.