Ebook Trang bị điện-điện tử và tự động hóa cần trục và cầu trục - NXB Khoa học & Kỹ thuật

Nội dung sách tập trung vào phân tích động lực học của các cơ cấu phục vụ cho việc xác định cấu trúc và các phương pháp điều khiển của hệ điều khiển, đồng thời trình bày một số hệ điều khiển cụ thể của cầu trục cần trục đang sử dụng trong thực tế ở Việt Nam. Giáo trình gồm 2 phần, phần thứ nhất: Phân tích động lực học của các cơ cấu cầu trục, cần trục trình bày trong chương 1 đến chương 6, phần thứ hai: Trang bị điện điện tử Tự động hóa cho các loại cần trục cầu trục điển hình trình bày trong chương 7 đến chương 11.