Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.7) - Hồ Trung Mỹ

Ngắt là sự xảy ra một điều kiện-sự kiện làm cho treo tạm thời chương trình trong khi đó điều kiện này được phục vụ bởi một chương trình khác. Trong chương chương 3 (3.7) của bài giảng vi xử lý sẽ giới thiệu về hệ thống ngắt (Interrupt). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.