Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 3.2 - TS. Hoàng Văn Phúc

Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 3.2 trình bày về "Cấu trúc FPGA". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nhắc lại bài trước: Cấu trúc FPGA, qui trình thiết kế hệ thống số trên FPGA, các ví dụ thiết kế.