Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1 – ĐH CNTT

Chương 6 - Mạch tuần tự - phần tử nhớ: mạch chốt, flipflop. Các hệ thống số ngày nay đều gồm có hai thành phần: mạch tổ hợp để thực hiện các chức năng logic và các thành phần có tính chất nhớ (memory element) để lưu giữ các trạng thái trong mạch. Chương này sẽ học về: Các thành phần có tính chất nhớ (Chốt, Flip-flop, thanh ghi,…), kết hợp các thành phần tổ hợp và thành phần tính chất nhớ để tạo nên các mạch tuần tự.