Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4.1 – ĐH CNTT

Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4.1: Bìa karnaugh. Chương này sẽ học về: Phương pháp đánh giá ngõ ra của một mạch logic cho trước, phương pháp thiết kế một mạch logic từ biểu thức đại số cho trước, phương pháp thiết kế một mạch logic từ yêu cầu cho trước, các phương pháp để đơn giản/tối ưu một mạch logic.