Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các công logic" trình bày những nội dung chính như: Cổng logic cơ bản AND, OR, NOT; cổng logic NAND và NOR; đại số Boolean. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.