Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 1 - GV. Lê Chí Thông

Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 1 do GV. Lê Chí Thông biên soạn trình bày các kiến thức về vật liệu bán dẫn, dòng điện trong bán dẫn, dòng điện khếch tán, chuyển tiếp PN, phân cực chuyển tiếp PN và đánh thủng chuyển tiếp PN.