Bài giảng Giới thiệu chung về môn học CAD/CAM - CNC

Bài giảng Giới thiệu chung về môn học CAD/CAM - CNC với mục tiêu giúp sinh viên hiểu rõ các kiến thức cơ bản và cần thiết về kỹ thuật gia công trên máy điều khiển số; có khả năng lập trình NC cho một số dạng chi tiết cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình thông dụng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)