• Bài giảng Nguyên lý máy: Chương Mở đầu - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương Mở đầu - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương Mở đầu" được biên soạn với các nội dung kiến thức định nghĩa môn học Nguyên lý máy; đối tượng môn học Nguyên lý máy; nội dung của giáo trình Nguyên lý máy.

   4 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 1: Cấu tạo cơ cấu" cung cấp đến các bạn với những nội dung định nghĩa và khái niệm cơ bản về cơ cấu; bậc tự do của cơ cấu; nhóm tĩnh định; thay thế khớp cao bằng khớp thấp.

   14 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 2: Động học cơ cấu" với những kiến thức về đại cương; phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp giải tích; phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp đồ thị; phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp họa đồ véctơ.

   6 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - Nguyễn Tân Tiến

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 3: Phân tích lực cơ cấu" để nắm chi tiết các kiến thức về phân loại lực; điều kiện tĩnh định; xác định áp lực khớp động; tính lực trên khâu dẫn.

   6 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 4: Ma sát" với các nội dung đại cương; ma sát trên khớp tịnh tiến (ma sát trượt khô); ma sát trên khớp quay (ma sát trượt khô); ma sát trên khớp cao (ma sát lăn); ma sát trên dây dẻo (dây đai).

   14 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 5: Cân bằng máy" được biên soạn với các nội dung đại cương; cân bằng vật quay; cân bằng cơ cấu (cân bằng máy trên móng). Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức phục vụ học tập.

   15 p ntt 25/11/2020 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 6: Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy" cung cấp đến các bạn những kiến thức bao gồm đại cương, phương trình chuyển động máy, chuyển động thực của máy, làm đều chuyển động máy, tiết chế chuyển động máy.

   17 p ntt 25/11/2020 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 - Nguyễn Tân Tiến

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 7: Hiệu suất" với các kiến thức định nghĩa hiệu suất, hiệu suất của một chuỗi động. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.

   2 p ntt 25/11/2020 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 8: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp" với các kiến thức đại cương, cơ cấu bốn khâu bản lề và các biến thể, đặc điểm động học cơ cấu 4 khâu bản lề, đặc điểm động học cơ cấu biến thể.

   11 p ntt 25/11/2020 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 9: Cơ cấu cam" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về đại cương cơ cấu cam; phân tích động học cơ cấu cam; phân tích lực cơ cấu cam; tổng hợp cơ cấu cam.

   15 p ntt 24/11/2020 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 10 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 10 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 10: Cơ cấu bánh răng phẳng" với các nội dung đại cương cơ cấu bánh răng phẳng; chứng minh đường thân khai phù hợp với định lý cơ bản về ăn khớp; đặc điểm của bánh răng thân khai; khái niệm về hình thành biên dạng thân khai; bánh răng tiêu chuẩn và bánh răng có dịch dao; các chế độ ăn khớp của bánh răng thân...

   26 p ntt 24/11/2020 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 11 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 11 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 11: Cơ cấu bánh răng không gian" trình bày cơ cấu bánh răng trụ chéo, cơ cấu trục vít – bánh vít, cơ cấu bánh răng nón. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, phục vụ học tập.

   8 p ntt 24/11/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số