• Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - ThS. Trần Thị Thái Hằng

  Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - ThS. Trần Thị Thái Hằng

  Phần 1 của "Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ" do ThS. Trần Thị Thái Hằng biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ, chương 2 - Một số vấn đề cơ bản về tài chính trong nền kinh tế thị trường, chương 3 - Ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   34 p ntt 25/07/2019 9 0

 • Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2 - ThS. Trần Thị Thái Hằng

  Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2 - ThS. Trần Thị Thái Hằng

  Phần 2 của Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ" do ThS. Trần Thị Thái Hằng biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức của chương 4 - Tín dụng trong nền kinh tế thị trường, chương 5 - Ngân hàng và thị trường tài chính, chương 6 - Thanh toán không dùng tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ntt 25/07/2019 8 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 2 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 2 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung chính của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 2 Lý luận cơ bản về tiền tệ nhằm trình bày về sự ra đời và phát triển tiền tệ, các chế độ tiền tệ, bản chất và chức năng tiền tệ.

   25 p ntt 25/07/2019 6 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 5 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 5 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung chính trong Bài giảng Thị trường tài chính Chương 5 Cung và cầu tiền tệ nhằm nêu lý thuyết cầu tiền tệ, các khối tiền trong lưu thông, các chủ thể cung tiền. Cung tiền tệ có ảnh hưởng đến lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa, tình hình tăng trưởng kinh tế.

   25 p ntt 25/07/2019 7 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 1 Lý luận cơ bản về thị trường tài chính nhằm trình bày về khái quát sự ra đời và phát triển phạm trù tài chính, bản chất tài chính, chức năng tài chính, hệ thống tài chính.

   28 p ntt 25/07/2019 5 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Mục tiêu chính của chương 3 Tín dụng nằm trong bài giảng Thị trường tài chính trình bày về khái niệm, chức năng vài vai trò của tín dụng, các hình thức tín dụng. Tín dụng là một phạm trù kinh tế, ra đời và phát triển gắn liền với nền sản xuất hàng hóa.

   34 p ntt 25/07/2019 6 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung cơ bản trong chương 4 Lãi suất nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về Nội dung nghiên cứu khái niệm và phân loại lãi suất, lãi suất và tỷ suất lợi tức, các nhân tố tác động đến lãi suất, cấu trúc rủi ro và kỳ hạn lãi suất.

   26 p ntt 25/07/2019 6 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 8 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 8 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Mục tiêu trình bày trong chương 8 Lạm phát thuộc bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về khái niệm, phân loại lạm phát, nguyên nhân lạm phát, tác động của lạm phát. Biện pháp kiềm chế lạm phát.

   14 p ntt 25/07/2019 5 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung của chương 6 Ngân hàng trung ương thuộc bài giảng Thị trường tài chính nêu lịch sử hình thành Ngân hàng trung ương, mô hình tổ chức và hoạt động của Ngân hàng trung ương. NHTW thông qua việc bổ nhiệm các thành viên của bộ máy quản trị và điều hành ngân hàng trung ương, thậm chí Chính phủ còn can thiệp trực tiếp vào việc xây dựng và...

   21 p ntt 25/07/2019 6 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 7 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 7 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Sau khi học xong chương 7 Tài chính công thuộc bài giảng Thị trường tài chính sinh viên nhận thức về tài chính công, ngân sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Tài chính công bao gồm bất kỳ khoản thu và chi được đưa vào ngân sách chính phủ.

   38 p ntt 25/07/2019 8 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 9 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 9 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung nghiên cứu của chương 9 Tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về khái niệm tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính , cơ chế tài trợ, thu nhập và lợi nhuận.

   25 p ntt 25/07/2019 4 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 10 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 10 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nghiên cứu chương 10 Thị trường tài chính nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm nêu sự hình thành thị trường tài chính, cơ cấu thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn.

   33 p ntt 25/07/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số