• Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Giới thiệu môn học - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Giới thiệu môn học - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   1 p ntt 27/07/2020 23 1

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 2: Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính, tài liệu sử dụng trong phân tích BCTC, nội dung phân tích BCTC, phương pháp phân tích BCTC, phương pháp phân tích dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 27/07/2020 20 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 3: Phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yếu trong phân tích BCTC" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ntt 27/07/2020 26 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 4: Phân tích khái quát tình hình tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tính cân đối tài sản - nguồn vốn, phân tích báo cáo theo chiều ngang, phân tích báo cáo theo chiều dọc, phân tích xu hướng của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ntt 27/07/2020 28 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 5: Phân tích khả năng thanh toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phải thu và phải trả, phân tích khả năng thanh toán bằng tiền, phân tích khả năng thanh toán hiện hành, phân tích khả năng thanh toán nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p ntt 27/07/2020 22 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 6 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 6 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 6: Phân tích hiệu quản hoạt động" cung cấp cho người học các kiến thức: Vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, vòng quay tài sản ngắn hạn, vòng quay tài sản dài hạn, vòng quay tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p ntt 27/07/2020 23 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 7 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 7 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 7: Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số nợ trên tổng tài sản, tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu, tỷ số khả năng trả lãi, tỷ số khả năng trả nợ, đòn bẩy kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 27/07/2020 24 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 8 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 8 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 8: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu, tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p ntt 27/07/2020 21 3

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 9 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 9 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 9: Phân tích khả năng sinh lời" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số lợi nhuận giữ lại, tỷ số tăng trưởng bền vững, tỷ số P-E, tỷ số M-B. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   4 p ntt 27/07/2020 10 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 10 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 10 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 10: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích dòng tiền từ HĐKD, phân tích dòng tiền từ HĐTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   3 p ntt 27/07/2020 9 2

 • Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng - TS. Nguyễn Ngọc Quang

  Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng - TS. Nguyễn Ngọc Quang

  Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành, tổng quan về công tác định giá xây dựng, phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p ntt 25/07/2020 15 1

 • Ebook Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 2

  Ebook Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu quốc tế, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối, thị trường tài chính phái sinh, công ty chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   305 p ntt 25/06/2020 65 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số