• Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án chăn nuôi quy mô nhỏ

  Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án chăn nuôi quy mô nhỏ

  Tài liệu này gồm có những nội dung: Tóm tắt nhiệm vụ, tổng quan về các vấn đề môi trường tại các cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ, hiện trạng tuân thủ pháp luật và quản lý bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi thuộc các tỉnh tham gia hợp phần, đề xuất dự thảo hướng dẫn lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án chăn nuôi gia súc, gia...

   62 p ntt 19/10/2020 1 0

 • Hướng dẫn chi tiết lập bản cam kết bảo vệ môi trường

  Hướng dẫn chi tiết lập bản cam kết bảo vệ môi trường

  Nội dung cơ bản của Bản CKBVMT là căn cứ vào điều kiện tự nhiên và kỹ thuật cụ thể của dự án, tiến hành dự báo, đánh giá những tác động tiềm tàng tích cực và tiêu cực, trực tiếp và gián tiếp mà việc thực hiện dự án có thể gây ra cho môi trường. Trên cơ sở những dự báo và đánh giá này, đề xuất những biện pháp giảm thiểu (bao gồm...

   21 p ntt 19/10/2020 2 0

 • Hướng dẫn chi tiết bản cam kết bảo vệ môi trường

  Hướng dẫn chi tiết bản cam kết bảo vệ môi trường

  Bản hướng dẫn này giới thiệu chi tiết những nội dung cơ bản của bản cam kết bảo vệ môi trường chung cho các dự án khai thác khoáng sản nói trên. Trong quá trình sử dụng, có thể vận dụng các nội dung thích hợp tùy theo điều kiện tự nhiên, kỹ thuật cụ thể của dự án.

   20 p ntt 19/10/2020 1 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô nhỏ (Dung tích dưới 1.000m3)

  Hướng dẫn kỹ thuật lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô nhỏ (Dung tích dưới 1.000m3)

  Nội dung trình bày của tài liệu này gồm có: Các cơ sở pháp lý và kỹ thuật đối với việc lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô nhỏ (dung tích dưới 1000m3), phương pháp áp dụng trong quá trình lập bản cam kết bảo vệ môi trường, nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô...

   35 p ntt 19/10/2020 1 0

 • Bài giảng Xử lý nước thải công nghiệp - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng Xử lý nước thải công nghiệp - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên tắc cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tính toán thiết kế các biện pháp xử lý nước thải công nghiệp; có khả năng nhận diện, thiết kế một số công trình xử lý nước thải các ngành nghề công nghiệp cơ bản. Hiểu biết ứng dụng cách thức quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải nói...

   222 p ntt 25/03/2020 78 2

 • Bài giảng Quan trắc môi trường: Bài 1 - Thái Vũ Bình

  Bài giảng Quan trắc môi trường: Bài 1 - Thái Vũ Bình

  Bài giảng Quan trắc môi trường bài 1: Chiến lược giám sát môi trường trình bày định nghĩa - mục tiêu monitoring, các loại hình monitoring, nguyên tắc thiết lập trạm monitoring, thu thập xử lý và biểu diễn kết quả, vận hành trạm monitoring. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

   55 p ntt 16/08/2015 302 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số