Hướng dẫn kỹ thuật lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô nhỏ (Dung tích dưới 1.000m3)

Nội dung trình bày của tài liệu này gồm có: Các cơ sở pháp lý và kỹ thuật đối với việc lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô nhỏ (dung tích dưới 1000m3), phương pháp áp dụng trong quá trình lập bản cam kết bảo vệ môi trường, nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô nhỏ (dung tích dưới 1000m3), đối tượng sử dụng bản hướng dẫn lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô nhỏ (dung tích dưới 1000m3).