Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án chăn nuôi quy mô nhỏ

Tài liệu này gồm có những nội dung: Tóm tắt nhiệm vụ, tổng quan về các vấn đề môi trường tại các cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ, hiện trạng tuân thủ pháp luật và quản lý bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi thuộc các tỉnh tham gia hợp phần, đề xuất dự thảo hướng dẫn lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ.