Hướng dẫn du lịch có trách nhiệm - Áp dụng cho triển lãm và hội chợ thương mại du lịch tại Việt Nam

Hướng dẫn du lịch có trách nhiệm - Áp dụng cho triển lãm và hội chợ thương mại du lịch tại Việt Nam do Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (ESRT) xuất bản dưới sự phối hợp với Ban Tổ chức của Hiệp hội Lữ hành Việt Nam (VISTA). Ấn phẩm này sẽ đưa ra cho các nhà tổ chức triển lãm, hội chợ thương mại ở Việt Nam một loạt các chiến lược thực hành và tiết kiệm để họ có thể triển khai, đóng góp cho sự phát triển một ngành du lịch Việt Nam theo hướng bền vững hơn trong tương lai.