Ebook Tiền và hoạt động của ngân hàng

Ebook "Tiền và hoạt động của ngân hàng" gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Lịch sử ra đời của tiền tệ, hệ thống tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ, lịch sử hình thành hoạt động ngân hàng, hệ thống ngân hàng hiện nay, hoạt động của ngân hàng trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo.