Ebook Công nghệ tái sử dụng chất thải công nghiệp - PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Nguyên (chủ biên)

Ebook Công nghệ tái sử dụng chất thải công nghiệp do PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Nguyên (chủ biên) biên soạn có kết cấu gồm 8 chương: Chương 1 Quản lý, kiểm tra và kiểm soát các chất thải nguy hiểm, độc hại; chương 2 Lắp đặt những trạm xử lý chất thải công nghiệp độc hại; chương 3 Các quá trình xử lý chất thải nguy hại; chương 4 Thiêu đối chất thải nguy hiểm và các nội dung khác.