Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu sản xuất mỡ bôi trơn cao cấp trên cơ sở biến tính dầu thực vật

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu sản xuất mỡ bôi trơn cao cấp trên cơ sở biến tính dầu thực vật hướng mục tiêu nghiên cứu sản xuất mỡ bôi trơn cao cấp trên cơ sở biến tính dầu thực vật, mỡ bôi trơn cao cấp gồm hai hệ sau: một là mỡ bôi trơn màng mỏng (trên cơ sở xà phòng phức liti), hai là mỡ bôi trơn phân hủy sinh học (trên cơ sở xà phòng đơn liti). Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.