Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu công nghệ sản xuất gốm sứ kỹ thuật - Nghiên cứu công nghệ sản xuất thủy tinh dân dụng cao cấp có sử dụng nguyên tố đất hiếm khử màu và tạo màu thủy tinh

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu công nghệ sản xuất gốm sứ kỹ thuật - Nghiên cứu công nghệ sản xuất thủy tinh dân dụng cao cấp có sử dụng nguyên tố đất hiếm khử màu và tạo màu thủy tinh đi sâu nghiên cứu 2 phần chính: Phần 1 là nghiên cứu công nghệ sản xuất thủy tinh dân dụng cao cấp có sử dụng nguyên tố đất hiếm trong khử màu và tạo màu thủy tinh. Ở phần 2 đi nghiên cứu công nghệ sản xuất gốm sứ kỹ thuật. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.