Đề án chuyên ngành: Thuế giá trị gia tăng và áp dụng thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam

Đề án chuyên ngành: Thuế giá trị gia tăng và áp dụng thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam trình bày lý thuyết về thuế giá trị gia tăng, vai trò, thực trạng thuế GTGT ở Việt Nam, nguyên nhân và giải pháp hoàn thiện thuế GTGT.