Đề án chuyên ngành: Bàn về hạch toán doanh thu bán hàng

Đề án chuyên ngành: "Bàn về hạch toán doanh thu bán hàng" gồm 3 chương, nội dung đề án trình bày lý luận cơ bản về kế toán, thực trạng kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng.