Bài giảng Thiết kế vi mạch lập trình được - Nguyễn Thế Dũng

Cuốn sách Bài giảng Thiết kế vi mạch lập trình được gồm có 4 chương. Kiến thức cơ sở (Các khái niệm chung, Các phương pháp thể hiện thiết kế, Yêu cầu với một thiết kế mạch logic số, Các công nghệ thiết kế mạch logic số, Kiến trúc của các IC khả trình), Giải pháp phần cứng FPGA của Xilinx cho thiết kế vi mạch số (Một số giải pháp cho thiết kế mạch logic số, Kiến trúc của FPGA), Giải pháp về phần mềm cho thiết kế vi mạch số (Giới thiệu các phần mềm hỗ trợ thiết kế, Quy trình thiết ké FPGA tổng quát, Phần mềm thiết kế ISE của Xilinx), Một số bài toán thiết kế mạch số trên FPGA (Điều khiển Led với Switch và Push button, Picoblaze_pwm_control, Chuyển đổi ADC, Điều khiển LCD).