Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 12 - Nguyễn Tân Tiến

"Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 12: Hệ thống bánh răng" với các nội dung đại cương hệ thống bánh răng; phân tích động học hệ thống bánh răng thường; phân tích động học hệ thống bánh răng vi sai.