Bài giảng Nguyên lý máy: Chương Mở đầu - Nguyễn Tân Tiến

"Bài giảng Nguyên lý máy – Chương Mở đầu" được biên soạn với các nội dung kiến thức định nghĩa môn học Nguyên lý máy; đối tượng môn học Nguyên lý máy; nội dung của giáo trình Nguyên lý máy.