Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 3: Quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao

Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, mục đích của ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, quá trình hình thành và phát triển của ưu đãi miễn trừ ngoại giao, các thuyết, đối tượng hưởng và điều kiện hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, hiệu lực, nghĩa vụ của người được hưởng và trách nhiệm của nước tiếp nhận, các đặc quyền cơ bản và xuất nhập cảnh đối với các đối tượng được hưởng hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.